Partnerzy serwisu:
Zamawiający powinien poprawić ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych. Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena oferty brutto 80% oraz okres gwarancji 20%. W pierwotnym formularzu oferty zamawiający wymagał, aby wykonawcy wskazali okres udzielonej gwarancji (w wymiarze minimalnym, tj. 24 miesiące, zostanie przyznane 0 pkt. Natomiast zaoferowanie terminu gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie takiej oferty jako niezgodnej z SIWZ. Zaoferowany okres gwarancji nie może również być dłuższy niż 60 miesięcy). Następnie zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w przedmiocie opisu kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty – cena oferty brutto z wagą 100%, natomiast okres gwarancji został ustalony w opisie przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy. Jednocześnie zamawiający dokonał modyfikacji treści formularza oferty, poprzez wykreślenie wymogu wskazania okresu udzielonej gwarancji. Jeden z wykonawców nie zauważył zmiany i złożył pierwotną wersję formularza oferty, gdzie wskazał okres gwarancji 60 miesięcy. Czy oferta podlega odrzuceniu, czy też można poprawić błąd wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający powinien poprawić ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający powinien dokonać poprawienia złożonego przez wykonawcę formularza oferty, doprowadzając brzmienie tego formularza do zgodności z treścią SIWZ po dokonanych przez zamawiającego zmianach.

Zamawiający bowiem odrzuca ofertę na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzeczną z SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający poprawia w ofercie omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający nie ma więc prawa odrzucić oferty, jeśli możliwe jest jej poprawienie w tym trybie.

Tomasz Dziedzic

Więcej na www.portalzp.pl

 • Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

  przetarg nieograniczony
  Agata Smerd
  Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - dla przetargu nieograniczonego powyżej progów UE, zgodnie z nieaktualnymi już przepisami, które jednak obowiązują dla postępowania, o którym mowa w pytaniu).
  Przetarg nieograniczony
 • Zaprojektuj i wybuduj - jak prawidłowo oszacować wartość tego rodzaju zamówienia?

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Wartość zamówienia na roboty budowlane, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustala się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 • Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

  odrzucenie oferty
  Katarzyna Bełdowska
  Liczba określająca ilość energii oraz łączna cena za netto i brutto tej pozycji formularza cenowego, powinna zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), określenie terminu realizacji natomiast (zamiana do na od) może odbyć się w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.
  Odrzucenie oferty przetargowej