Partnerzy serwisu:
Liczba określająca ilość energii oraz łączna cena za netto i brutto tej pozycji formularza cenowego, powinna zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), określenie terminu realizacji natomiast (zamiana do na od) może odbyć się w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

Pytanie:

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla gminy i jednostek organizacyjnych. Przetarg zasadniczo dotyczy zaoferowania ceny jednostkowej za 1 kWh ,bo liczba jednostek określona w SIWZ jest jedynie szacunkowa. W formularzu ofertowym została zawarta tabela z poszczególnymi grupami taryfowymi i oszacowanym zapotrzebowaniem na ilość energii. Wykonawcy w tych grupach taryfowych mieli wpisać cenę netto i przemnożyć ją przez zapotrzebowaną ilość energii. Suma wyliczonych cen po dodaniu podatku VAT jest ceną ofertową. W jednej z grup taryfowych zamawiający, poprzez zmianę SIWZ, zmienił liczbę zamawianych kWh. Przedłużono także termin otwarcia ofert. Oferty zostały otwarte po 7 dniach od daty dokonania zmiany. W przetargu złożono 5 ofert. Wszystkie oferty zawierają ilość z pierwotnej wersji formularza oferty. Dwóch wykonawców do terminu otwarcia ofert złożyło odpowiednie zmiany. W trzech ofertach pozostały nieprawidłowe liczby zamawianych kWh. Zmiana jest minimalna i zawiera się poniżej 1% całkowitej ilości zamawianej ilości energii elektrycznej. Czy zamawiający, znając zaoferowane ceny jednostkowe i przy minimalnym zakresie zmiany, jest uprawniony do poprawienia takiego błędu i czy to w ogóle jest błąd? Może to niezgodność z SIWZ, która kwalifikuje ofertę do odrzucenia? Ponadto w formularzu oferty znalazł się błąd w terminie wykonania zamówienia, tzw. literówka, termin został określony następująco: przedmiot zamówienia zrealizujemy do 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (dwa razy do, zamiast od do). Czy to też należy poprawić jako oczywistą omyłkę pisarską. Wszystkie oferty zawierają ten błąd i żaden wykonawca jak również zamawiający go nie zauważył.

Odpowiedź:

Liczba określająca ilość energii oraz łączna cena za netto i brutto tej pozycji formularza cenowego, powinna zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), określenie terminu realizacji natomiast (zamiana do na od) może odbyć się w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. Z całą pewnością żadne z uchybień opisanych w treści pytania nie kwalifikuje oferty do jej odrzucenia.

Stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy Pzp treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna zatem stanowić oświadczenie woli wykonawcy zawarcia umowy o treści zgodnej z oczekiwaniami zamawiającego.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl