Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o pomoc w odpowiedzi na zarzuty kontroli w postępowaniu prowadzonym w drodze przetargu nieograniczonego w progach krajowych. Kontrola wychwyciła (i jak się okazuje słusznie niestety) nieprawidłowości, które polegały na tym, że w pkt IV.2.3. ogłoszenia o zamówieniu wskazano brak zastosowania art. 24aa ust. 1, natomiast w pkt V.5. siwz poinformowano o zastosowaniu art. 24aa ustawy Pzp.

Ponadto w wezwaniu do firmy X nie wskazano konieczności złożenia załącznika nr 6, którego nie było w ofercie, a wykonawca (bez wezwania) przedstawił dokument. Z kolei w wezwaniu do firmy Y wskazano konieczność złożenia załącznika 6, podczas gdy został on przedstawiony razem z ofertą. Pomyliłam adresatów pism i stąd to zamieszanie. Jak podejść do tej sytuacji?

Odpowiedź:

Na podstawie opisanego stanu faktycznego tj. bez zapoznania się ze szczegółami zarzutu wskazanego w wynikach kontroli, nie sposób jest jednoznacznie wskazać, jaki sposób obrony przyjąć jako właściwy.

Odnosząc się wyłącznie do informacji zawartych w pytaniu, należy jednak stwierdzić, że stawiane zarzuty najprawdopodobniej nie zostaną potraktowane jako mające wpływ na wynik postępowania. W takich okolicznościach, oraz uwzględniając oczywiste wewnętrzne sprzeczności w dokumentach zamówienia i niepoprawne treści kierowane do wykonawców pism, nie widzę możliwości podważania zasadności postawionych zarzutów.

Jedyne co zamawiający powinien w mojej ocenie uczynić, to wykazać, że stwierdzone naruszenia nie miały wpływu na wynik postępowania.

Opisane w treści pytania naruszenia ustawy Pzp zostały stwierdzone zasadnie. Nie ma bowiem wątpliwości, że o zastosowaniu „odwróconego modelu badania ofert", zamawiający był zobowiązany w sposób jednoznaczny poinformować wykonawców.

Oczywiście, można by tu wskazać, że art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (uchylonej), przesądza o konieczności poinformowania o tym w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Niemniej jednak jeżeli informacja ta jest przekazywana w dwóch dokumentach, powinna być jednoznaczna.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl

 • Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

  ocena dokumentacji
  Tomasz Dziedzic
  Zamawiający powinien dokonać poprawienia złożonego przez wykonawcę formularza oferty, doprowadzając brzmienie tego formularza do zgodności z treścią SIWZ po dokonanych przez zamawiającego zmianach.
  Zmiany w formularzu oferty - prawo Pzp
 • Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

  przetarg nieograniczony
  Agata Smerd
  Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - dla przetargu nieograniczonego powyżej progów UE, zgodnie z nieaktualnymi już przepisami, które jednak obowiązują dla postępowania, o którym mowa w pytaniu).
  Przetarg nieograniczony
 • Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

  negocjacje z ogłoszeniem
  Marzena Kopacka-Biculewicz
  Zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający sporządza we wskazanej procedurze opis potrzeb i wymagań dostępny na stronie WWW prowadzonego postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  Negocjacje z ogłoszeniem