Partnerzy serwisu:
Ustawodawca nie doprecyzował kwestii składania ofert dodatkowych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 249 ustawy Pzp.

Pytanie:

W jaki sposób należy przeprowadzić wezwanie z art. 249 ustawy Pzp wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie? W jakiej formie powinny być złożone i czy muszą być zaszyfrowane? Czy informacja z ich otwarcia powinna być opublikowana i przesłana do prezesa UZP?

Odpowiedź:

Ustawodawca nie doprecyzował kwestii składania ofert dodatkowych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 249 ustawy Pzp. Moim zdaniem jednak forma tych ofert musi spełniać minimalne wymogi z art. 63 ustawy Pzp. Należy je przekazywać zgodnie z wytycznymi z art. 68 ustawy Pzp (m.in. powinny być zaszyfrowane), a informację z ich otwarcia trzeba opublikować na stronie WWW zamawiającego.

Wydaje się, że zamawiający nie jest zobowiązany do przekazywania prezesowi UZP informacji o takich ofertach. Wymóg ten wskazuje bowiem rozporządzenie wydane na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 249 ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do wniesienia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl