Partnerzy serwisu:
Dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja to dwa odrębne zamówienia publiczne.

Pytanie:

Przygotowuję postępowanie na kompleksową dostawę energii elektrycznejtrybie podstawowym. Czy w świetle nowej ustawy Pzp i dotychczas wydanych wyroków KIO wolno udzielić zamówienia na kompleksową dostawę, wiedząc, że taką ofertę może złożyć tylko jeden wykonawca? Czy jednak lepiej wszcząć postępowanie na zakup energii elektrycznej w trybie podstawowym, natomiast dystrybucję zlecić w procedurze zamówienia z wolnej ręki?

Odpowiedź:

Dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja to dwa odrębne zamówienia publiczne. Łączenie tych dwóch zamówień w jedno i udzielanie ich w ramach jednego postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji.

 • Jak opisać przedmiot zamówienia z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji?

  zasada uczciwej konkurencji
  Justyna Andała-Sępkowska
  Zasada konkurencyjności jest odrębnym od ustalonych w ustawie Pzp sposobów zachowania właściwej procedury zakupowej dla zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. Konkretne wskazania, jak zachować się ma beneficjent, wynikają z odpowiednich dla danego programu współfinansującego wytycznych.
  Zasada uczciwej konkurencji
 • Doświadczenie wykonawcy jako kryterium selekcji do drugiego etapu postępowania

  kryterium selekcji
  Katarzyna Bełdowska
  Kryteria selekcji określa się na podstawie warunków udziału w postępowaniu. Typowym przykładem takiego kryterium jest właśnie doświadczenie wykonawcy w realizacji określonych świadczeń.
  Dwuetapowe postępowanie na roboty budowlane zgodnie z zasadą konkurencyjności powyżej progów unijnych - ustawa Pzp
 • Zamówienie dostaw energii przez zamawiających sektorowych a stosowanie nowej ustawy Pzp

  zamówienie sektorowe
  Katarzyna Bełdowska
  Z treści art. 364 nowej ustawy Pzp, wynika, że udzielanie zamówień, których przedmiotem jest zarówno dostawa energii elektrycznej, jak i paliw służących do wytwarzania energii (tak elektrycznej, jak i cieplnej) tj. węgiel, biomasa, gaz etc., odbywa się bez zastosowania przepisów nowej ustawy Pzp, pod warunkiem, że zamawiający prowadzi działalność sektorową w zakresie energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej lub wydobycia paliw.
  Zamówienia sektorowe