Partnerzy serwisu:
Brak jest podstaw do wykluczenia oferty, jeżeli dokumenty złożone włącznie z dokumentami na wezwanie są aktualne i nie ma potrzeby wzywanie wykonawcy do ich ponownego złożenia.

Pytanie:

Wykonawca w przetargu złożył z ofertą wszystkie dokumenty, które powinien złożyć na wezwanie. Czy należy wezwać tego wykonawcę do ponownego złożenia dokumentów?

Odpowiedź:

Jeśli dokumenty są aktualne i potwierdzają zgodnie z prawem brak podstaw wykluczenia oraz inne wymogi zamawiającego w prowadzonej procedurze, to nie ma potrzeby wzywania wykonawcy do ponownego ich złożenia. Byłby to w mojej ocenie nadmierny formalizm.

Do złożenia dokumentów podmiotowych, które potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zamawiający wzywa pierwszego w rankingu ofert wykonawcę i to tylko wtedy, gdy wymagał ich w dokumentach zamówienia (np. SWZ). 

 • Skany oferty podpisane osobno przez prezesa i prokurenta - czy uznać ofertę za właściwie złożoną?

  zamówienia publiczne
  Iwona Bujak
  Jedno oświadczenie woli (choć złożone w postaci dwóch osobnych plików o tej samej treści), wyrażone, podpisane i złożone w tym samym czasie przez obu reprezentantów wykonawcy, jest ważne.
  Podpisanie oferty w zamówieniach publicznych
 • Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

  odrzucenie oferty
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  W przypadku stwierdzenia zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, tj. błędów w obliczeniu ceny, zamawiający powinien kompleksowo sprawdzić ofertę w zakresie wymaganym na etapie jej złożenia. Jednak w przypadku stwierdzenia braków nie występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie oraz nie przeprowadza procesu badania rażąco niskiej ceny.
  Odrzucenie oferty - nowa ustawa Pzp
 • Czy przetargi na rzecz OSP prowadzi gmina czy OSP?

  Ochotnicza Straż Pożarna
  Renata Dzikowska
  Podmioty prowadzące działalność w formie stowarzyszeń w określonych sytuacjach mogą być zobowiązane do stosowania ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 ustawy Pzp). Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w zachowującej aktualność opinii Urzędu Zamówień Publicznych.