Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Czy w przypadku zastosowania procedury odwróconej i przewidzenia w SWZ żądania JEDZ jedynie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, można umieścić ten dokument w SWZ wśród dokumentów podmiotowych, składanych na wezwanie zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania? Czy też należałoby konstruując SWZ, wskazać ten dokument jako oddzielny od podmiotowych środków dowodowych?

Odpowiedź:

Nie ma znaczenia, dla prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego to, w którym miejscu specyfikacji warunków zamówienia zaustawy Pzpmawiający wpisze, że wraz z ofertą wykonawcy nie muszą składać jednolitych europejskich dokumentów zamówienia i że oświadczenia tego zażąda od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Zgodnie z definicją podmiotowych środków dowodowych z art. 7 pkt 17  jednolity europejski dokument zamówienia nie jest podmiotowym środkiem dowodowym. Ustawa definiuje je jako środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, ale wyłącza z tej definicji oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawa Pzp.

Ustawodawca pozwala zamawiającemu – zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp:

 1. najpierw zbadać i ocenić oferty, a następnie
 2. dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Marzena Kopacka-Biculewicz

Więcej na www.portalzp.pl

 • Czy wprowadzając inne parametry przedmiotu zamówienia, zamawiający istotnie zmienia SWZ?

  przedmiot zamówienia
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  Zamawiający, dopuszczając inne parametry przedmiotu zamówienia wskazane w OPZ, powinien wydłużyć termin składania ofert.
  Opis przedmiotu zamówienia
 • Kiedy opublikować SWZ, gdy ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dz.Urz. UE w sobotę?

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  Art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, mówi: "specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna być zamieszczona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ale w przypadku, gdy dzień udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy".
  Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

  tryb podstawowy
  Iwona Bujak
  W trybie podstawowym bez negocjacji nie można pominąć etapu sprawdzania wszystkich kosztorysów ofertowych, jakie złożyli wykonawcy, jeżeli z zapisów SWZ wynika, że stanowią one część oferty. W świetle ustawy Pzp korekta omyłek rachunkowych jest obowiązkiem zamawiającego.
  Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych