Partnerzy serwisu:

Pytanie

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy (70 % + 30 %) w jednej gwarancji. Czy po odbiorze robót powinnam poinformować wykonawcę (ubezpieczyciela) o zwrocie 70 % czy to wygasa automatycznie po wygaśnięciu całej gwarancji?

Odpowiedź

Wszystko zależy od postanowień dokumentu gwarancyjnego.

Co do zasady praktykowane są regulacje, które określają konkretne daty obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie podstawowym i pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

Jeśli dokument zabezpieczenia nie specyfikuje tego typu dat, można poinformować wykonawcę o wygaśnięciu roszczeń z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, choć i tak, brak poinformowania ze strony zamawiającego nie powoduje, że tego typu roszczenia będzie można składać do gwaranta po upływie terminu. Gwarant bada swoje zobowiązanie gwarancyjne również przez pryzmat umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna

art. 453 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Agata Smerd - specjalistka w zakresie zamówień publicznych, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, zawodowo związana z zamówieniami publicznymi od 2003 roku

Więcej na www.portalzp.pl