Partnerzy serwisu:

Pytanie

Prowadzę postępowanie w przetargu nieograniczonym na dostawę gadżetów. W postępowaniu mam podział na trzy części. W ramach każdej z części mam zamówienie podstawowe i opcję. W dokumentach zamówienia mam zapisane, że opcja podlega realizacji na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe. W SWZ w sposobie obliczenia ceny mam napisane, że w przypadku omyłek odnosimy się do cen jednostkowych netto i wg nich poprawiamy wyliczenia. W formularzu ofertowym dla opcji w kolumnie "cena jednostkowa netto" zawarliśmy zapis "cena jak w zamówieniu podstawowym". Jeden z wykonawców wypełnił ofertę tak, jak należy. Natomiast drugi wykonawca w tabeli dla opcji, w kolumnie "cena jednostkowa netto" usunął zapis "jak w zamówieniu podstawowym" i wpisał swoje ceny jednostkowe. Są co prawda niższe niż w zamówieniu podstawowym. Ale nigdzie nie zapisaliśmy, że odrzucona zostanie oferta, jeśli ceny jednostkowe za opcję będą odmienne od cen jednostkowych za zamówienie podstawowe. Nie wiem teraz, jaką ścieżkę procedowania przyjąć – czy ofertę poprawić i przyjąć do opcji ceny z zamówienia podstawowego, czy ofertę odrzucić jako niezgodną z warunkami zamówienia, czy też zostawić jak jest? 

Odpowiedź

Uważam, że zamawiający powinien skorzystać z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i poprawić formularz ofertowy poprzez przywrócenie w kolumnie "cena jednostkowa netto" sformułowania "cena jak w zamówieniu podstawowym". Jeżeli wykonawca nie zakwestionuje poprawienia "innej omyłki", to do badania i oceny ofert zamawiający powinien przyjąć ceny z zamówienia podstawowego.  

Modyfikacja wprowadzona przez wykonawcę nie dyskwalifikuje automatycznie jego oferty. Przed ewentualnym odrzuceniem oferty zamawiający ma możliwość skorygowania błędu popełnionego przez wykonawcę. W mojej ocenie zamawiający powinien z takiej możliwości skorzystać.  

Podstawa prawna

art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). 

Krzysztof Hodt  - praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w wydziale zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych 

Więcej artykułów istotnych dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl