Partnerzy serwisu:

Pytanie

Zamawiający klasyczny w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie podstawowym zawarł z wykonawcą umowę na okres 10 miesięcy. Przedmiotem umowy jest obsługa strefy płatnego parkowania. Mimo że zamawiający posiadał wiedzę o tym, że usługa będzie potrzebna w okresie 12 miesięcy, ze względu na ograniczone środki finansowe udzielił zamówienia na 10 miesięcy. Nie przewidział przy tym niestety możliwości zlecenia zamówienia podobnego (art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp). Aktualnie nie może skorzystać również z art. 455 ust. 2 ustawy Pzp ze względu na fakt, że wartość umowy na 2 miesiące przekracza kwoty 10% wartości umowy pierwotnej. Umowa obowiązuje do 31 października 2023 r. Gdyby zamawiający dysponował w miesiącu wrześniu środkami na przyszły rok, mógłby ogłosić postępowanie na okres 14 miesięcy, jednakże warunki pozwalają mu tylko na zawarcie umowy na 2 miesiące. Czy w tej sytuacji zamawiający powinien ogłosić postępowanie w trybie podstawowym, mimo że wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 tys. zł netto?

Odpowiedź

Zamawiający zobowiązany jest udzielić zamówienia w trybie podstawowym lub też zgodnie z regulaminem udzielania zamówień podprogowych, jeżeli możliwe są do spełnienia warunki określone w art. 30 ust. 4 Pzp.

W opisanej sytuacji zamawiający, który identyfikuje swoją potrzebę w zakresie obsługi strefy płatnego parkowania na okres 10 miesięcy, zobowiązany jest do oszacowania wartości zamówienia zgodnie z wymogiem art. 28 Pzp, uwzględniając wartość zamówienia na prognozowany okres realizacji umowy. Zamawiający co do zasady może udzielić zamówienia wyłącznie zgodnie z zabezpieczeniem finansowym zgodnie z posiadanym budżetem. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu zamówienia na dalszy okres świadczenia tejże usługi, jak wskazuje sam zamawiający, nie jest to zamówienie nieprzewidziane, które można by było potraktować jak zamówienie nowe nieprzewidziane, nie wymagając łącznego szacowania z zamówieniem udzielonym. Formalnie w tej sytuacji możemy założyć, że zamawiający podzielił zamówienie na części, co jest dopuszczalne z punktu wymagań ustawy Pzp z zachowaniem konieczności udzielenia zamówienia dla każdej z części w takim progu kwotowym, który jest właściwy dla sumy tychże części. W tej sytuacji mimo tego, że planowane zamówienie wartościowo nie przekracza progu 130 tys. zł, o którym mowa w art.2 ust.1 pkt 1 Pzp, zamawiający zobowiązany jest do udzielenia tego zamówienia także w trybie podstawowym. Natomiast odnosząc się do art. 30 ust. 4 Pzp zamawiający, uznając, że w tym przypadku udziela zamówienia w częściach, może zgodnie z powyższą regulacją, jeżeli wartość zamówienia planowanego na okres 2 miesięcy nie przekracza wartości 20% całego zamówienia (przewidzianego na okres łącznie 12 miesięcy), zgodnie z przepisem wskazanym powyżej, dla tej części zamówienia  zastosować przepisy właściwe co do jej wartości, co w tym przypadku oznacza, że zamówienie to może zostać udzielone zgodnie z regulaminem zamówień do 130 tys. zł.

Podstawa prawna

art. 28, art. 30 ust.1, art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ( Dz.U.2022 poz.1710 ze zm.).

Andrzej Łukaszewicz - wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych). Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane zarówno do zamawiających, jak i wykonawców

Więcej artykułów istotnych dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl