Partnerzy serwisu:

Pytanie

Prowadzę postępowanie poniżej progów. Formularz ofertowy w postępowaniu składa się z 2 stron. Jeden z wykonawców złożył ofertę, na którą składa się jedna strona formularza ofertowego (strona pierwsza). Na tej pierwszej stronie znajdują się: dane wykonawcy, zobowiązania wykonawcy w postaci ceny oferty oraz długość okresu gwarancji jakości (czyli wszystko wiemy, tzn. za ile to zrobi i jak długą gwarancję dał). Pierwsza strona formularza jest podpisana prawidłowo. Jednak brak jest drugiej strony formularza ofertowego, na której znajdują się informacje dotyczące: powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oświadczenia co do postanowień SWZ, zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zastrzeżenia wykonawcy odnośnie do tajemnicy. Czy złożenie tylko pierwszej strony oferty bez drugiej strony, tym samym brak deklaracji w ofercie odnośnie do m.in. głównie zobowiązania wykonawcy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi, że treść oferty nie jest zgodna z warunkami zamówienia? Czy jest to temat do odrzucenia oferty, czy do wyjaśnień?

Odpowiedź

W świetle przedstawionych okoliczności (nie mając jednak dostępu do dokumentacji źródłowej, w tym postanowień SWZ, oferty) w mojej ocenie nie ma podstawy do odrzucenia oferty, jeżeli zamawiający posiada treść podpisanego prawidłowo oświadczenia woli wykonawcy (tj. w tym przypadku – cena oferty, długość okresu gwarancji), czyli treść oferty sensu stricto.

Należy zauważyć, że rozróżnia się w przepisach prawa pojęcie oferty sensu stricto, na którą składają się oświadczenia wykonawcy kształtujące przyszły stosunek zobowiązaniowy, takie jak: kształtujące zakres przedmiotowy zobowiązania, termin jego wykonania, cenę, warunki gwarancji, sposób wykonania świadczenia, od oferty sensu largo, na którą składają się wszelkie oświadczenia i dokumenty wykonawcy składane w postępowaniu zarówno wraz z ofertą, jak i na wezwanie zamawiającego.

Wprawdzie w opisanej sprawie wykonawca nie zastosował się do wszystkich wymogów SWZ dotyczących "zawartości" treści formularza ofertowego (tj. nie przekazał str. 2), to jednak trudno uznać, że uchybienia te (zważywszy na charakter informacji zamieszczonych na brakującej stronie formularza) są tej rangi, że miałyby one skutkować sankcją w postaci odrzucenia oferty.

Podstawa prawna

art. 63 ust. 2, art. 275 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Andrzela Gawrońska-Baran – radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego

Więcej artykułów istotnych dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl