Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

Renata Dzikowska
21.05.2015 , aktualizacja: 21.05.2015 10:57
A A A
Jednym z rodzajów procedur przetargowych na roboty budowlane jest system "zaprojektuj i wybuduj". To na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia m.in. dokumentacji projektowej.
Pytanie

Zamówienie jest realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj". Czy zamawiający powinien wymagać od wykonawcy, aby przygotował dokumentację projektową dla tego zadania inwestycyjnego - projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót? Wykonawca będzie realizował tę inwestycję.

Odpowiedź

W świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający udzielając zamówienia publicznego w przedmiocie sporządzenia dokumentacji projektowej obiektu budowlanego oraz wykonania robót budowlanych (tj. budowy tego obiektu) ma możliwość zlecenia prac w odrębnych postępowaniach lub połączenia ich w jedno zamówienie.

Przetargi bez tajemnic: Wzory dokumentów niezbędnych w przetargach >>Dopuszczalność realizacji tych prac w ramach dwóch odrębnych postępowań wynika z samego charakteru zamawianych świadczeń - usług (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz robót budowlanych.

Pojęcie robót budowlanych

Stosownie do dyspozycji art. 2 pkt 8 ustawy pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Formuła "Zaprojektuj i wybuduj"

W okolicznościach, gdy przedmiotem postępowania jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego obiektu, obejmującego opis zadania budowlanego, który stanowi przedmiot zamówienia (art. 31 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W programach funkcjonalno-użytkowych określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule "Zaprojektuj i wybuduj" obejmuje:

- Fazę projektową - opracowanie projektu obiektu budowlanego na podstawie posiadanej przez zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej

- Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych.

Ustalenie wartości zamówienia

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych. Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).

Łączenie zamówienia na projekt i jego wykonanie

Połączenie zamówienia na projekt obiektu oraz jego wybudowanie w jednym postępowaniu będzie skutkować tym, iż całość zamówienia zostanie zakwalifikowana jako robota budowlana, co wynika z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej

W wyroku z 16 lutego 2010 r. (sygn. akt KIO/UZP 1787/09) KIO jednoznacznie wskazała, że ustawodawca rozróżnił, przez sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia, dwa rodzaje procedur przetargowych na roboty budowlane, na tzw. "klasyczną" wynikająca z przepisu art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie na zamawiającym spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji projektowej oraz na wynikającą z przepisu art. 31 ust. 2 ustawy Pzp w systemie "Zaprojektuj i wybuduj", w której to z kolei na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia m.in. dokumentacji projektowej.

Licytacje, Licytacje komornicze: Poradnik kupującego mieszkanie na licytacji>>Zważywszy na charakter przedmiotu zamówienia (roboty budowlane wykonywane na podstawie projektu opracowanego przez wykonawcę wyłonionego w ramach formuły tzw.: "zaprojektuj i wybuduj") pewną pomocniczą wskazówką interpretacyjną mogą być także poglądy dotyczące konstrukcji zbliżonej do formuły "Zaprojektuj i wybuduj", opartej na powszechnie stosowanej w Europie procedurze FIDIC (por. wyrok KIO z 17 listopada 2009 r., KIO/UZP 1400/09).

Praktyka instytucji zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi

Cenną pomocą w analizie powyższego zagadnienia może być także ocena dotychczasowej praktyki stosowania prawa przez poszczególne instytucje zarządzające w całej Polsce, które są odpowiedzialne za wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych. Na oficjalnych witrynach internetowych Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi publikowane są wyjaśnienia, które przyznają, iż mimo braku formalnego zapisu, w przypadku procedury "zaprojektuj i wybuduj" należy przeprowadzić wyłącznie jedną procedurę przetargową, tzn. na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz realizację zadania. Podnosi się także, że realizując projekt w trybie "Zaprojektuj i wybuduj" uzyskanie całościowej dokumentacji, projektów wykonawczych, wymaganych pozwoleń, zgłoszeń leży po stronie wykonawcy, który winien zostać wyłoniony w trybie postępowania przetargowego. Podkreśla się przy tym, że formuła ta zasadniczo polega na powierzeniu wykonania wszystkich prac jednemu wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1, art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 13, poz. 759 ze zm.).

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne