Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Renata Dzikowska
14.10.2014 , aktualizacja: 14.10.2014 13:24
A A A
Tylko w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Tylko w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia ((Fot. Shutterstock))

Według ustawy Prawa zamówień publicznych wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać wszystkim wykonawcom.
Pytanie:

Ogłosiliśmy przetarg na kredyt i nadaliśmy zamówieniu nazwę "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie zadania pn Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej 22". Po jakimś czasie zwrócił się do nas oferent z zapytaniem czy wyrazilibyśmy zgodę na zmianę nazwy przedmiotu zamówienia zgodnie z podjęta uchwałą tj. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach. Pytanie brzmi czy możemy zmienić nazwę przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zależy od etapu, na jakim znajduje się przedmiotowe postępowanie i od trybu, w jakim jest prowadzone. Niniejszą kwestię regulują w szczególności art. 38 oraz 12a ustawy Pzp.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli jest ona udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się ją także na tej stronie.

Zmiana ogłoszenia

Należy również pamiętać, że według art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (a nazwa zamówienia jest elementem ogłoszenia), zamawiający:

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne;

przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. ()

Podstawa prawna:.

art. 12a, art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne