Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

Małgorzata Niezgoda-Kamińska
14.10.2014 , aktualizacja: 14.10.2014 14:40
A A A
Niekiedy okazać się może, że omyłki nie można poprawić, a ofertę należy odrzucić.

Niekiedy okazać się może, że omyłki nie można poprawić, a ofertę należy odrzucić. (Fot. Shutterstock)

Poprawa tzw. omyłki według ustawy Prawa zamówień publicznych jest możliwa w sytuacji, gdy omyłka polega na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a jej poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.
Pytanie:

Zamawiający w postępowaniu dotyczącym zakupu tonerów i tuszy do drukarek zapisał w siwz, iż ceny jednostkowe na ten sam asortyment powinny być jednakowe zarówno w zamówieniu podstawowym jak i opcjonalnym. Ilość pozycji asortymentowych liczona jest w setkach. Wykonawca na trzy te same pozycje asortymentowe - w dwóch podał ceny jednostkowe jednakowe (niższe), w jednej cenę jednostkową wyższą. Czy zamawiający na mocy art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp może dokonać poprawy innej omyłki jeśli ogólna wartość oferty nie ulegnie znaczącej zmianie? Poprawienie oznaczałoby poprawienie ceny jednostkowej, a tym samym stanowiłoby ingerencję w treść oferty.

Odpowiedź:

Poprawa tzw. innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp możliwa jest w sytuacji, gdy omyłka polega na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a jej poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Przy czym obydwie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Konieczna jest analiza wszystkich przedłożonych z ofertą dokumentów oraz zapisów siwz.

Aby zastosować w opisanej sytuacji art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp należy najpierw wykazać, że działanie wykonawcy polegające na tym, że na trzy te same pozycje asortymentowe - w dwóch zawierają ceny jednostkowe jednakowe (niższe), w jednej cenę jednostkową wyższą, stanowi niezgodność z konkretnymi zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopiero następnie należy dokonać analizy czy stwierdzona niezgodność ma zasadniczy i nieusuwalny charakter oraz czy jej poprawa jest możliwa w efekcie samodzielnego działania zamawiającego.

Niekiedy okazać się może, że omyłki nie można poprawić, a ofertę należy odrzucić.

Zapis zawarty w siwz zgodnie, z którym ceny jednostkowe na ten sam asortyment powinny być jednakowe zarówno w zamówieniu podstawowym jak i opcjonalnym, nie wskazuje, którą cenę jednostkową należy uznać za prawidłową w przypadku ich rozbieżności, tak aby czynności poprawy innej omyłki zamawiający mógł dokonać samodzielnie. Dlatego na tym etapie konieczna jest szczegółowa analiza wszystkich dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami jej treści dokonywanych w oparciu o art. 38 ustawy Pzp. Warto zapoznać się również z orzecznictwem dotyczącym poprawy tzw. innej omyłki.

Podstawa prawna:.

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne