Szacowanie wartości zamówienia

Daniel Szczęsny
12.11.2015 , aktualizacja: 10.11.2015 13:12
A A A
Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia (fot.Shutterstock)

Przy szacowaniu wartości zamówienia znaczenia mają: charakter przedmiotu zamówienia, a w dalszej kolejności okres, w jakim udziela się zamówienia oraz osoba wykonawcy, który ma realizować zamówienie.
Pytanie:

Z planu zamówień publicznych na roboty budowlane na rok 2015 nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie pozycje (remont dźwigu-windy, modernizacja magazynu w odrębnej od siedziby zamawiającego lokalizacji). Ich łączna wartość przekracza kwotę 30.000 euro. Dodatkowo planujemy jeszcze inne nieprzewidziane wcześniej zamówienie - remont tarasu za kwotę ok. 80.000 zł.

W chwili obecnej wyniknęła możliwość (dostaliśmy pieniądze) i jest potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego zamówienie, z uwagi na wartość poniżej 30.000 euro, przeprowadzić w procedurze wewnętrznej bez stosowania przepisów ustawy Pzp ? Proszę o szczegółową wskazówkę, jak postąpić w takiej sytuacji.

Odpowiedź:

Jeśli zamawiający w tym momencie ma do przeprowadzenia kilka zamówień na roboty budowlane na tym samym obiekcie, powinien oszacować ich wartość razem.

Najważniejsze znaczenia przy szacowaniu wartości zamówienia ma znaczenie charakter przedmiotu zamówienia, a w dalszej kolejności okres, w jakim udziela się zamówienia oraz osoba wykonawcy , który ma realizować zamówienia. Łącznemu szacowaniu podlegać będą, zatem te zamówienia, które są tego samego rodzaju lub są podobne, które mają takie samo przeznaczenie (tożsamość przedmiotowa - w przypadku robót budowlanych , to czy dane roboty budowlane można zaliczyć do jednego obiektu budowlanego, czy mamy do czynienia z sytuacją, że roboty budowlane stanowią odrębne obiekty budowlane), które mogą być teoretycznie zrealizowane przez tych samych wykonawców (tożsamość podmiotowa) i które są przewidywalne do zrealizowania w określonym czasie (tożsamość czasowa). Jeśli, któraś z tych przesłanek nie jest spełniona, mamy do czynienie z odrębnymi zamówieniami, których wartość się nie łączy.

Podobne zamówienia

W opisanym przypadku, jeśli te zamówienia są podobne, wykonują je typowi wykonawcy robót budowlanych i dotyczą tego samego obiektu budowlanego, i planujesz je udzielić w najbliższej perspektywie czasowej, ww. przesłanki łącznego szacowania wartości zamówienia są spełnione i powinno się wartość tych robót oszacować łącznie. Nie ma znaczenia, źródło finansowania tych zamówień.

Podstawa prawna:

art. 2 pkt 8 , art. 32-33 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) .

Zobacz także
Ogłoszenia różne