Dostęp wykonawców do siwz

Alicja Biegańska
20.11.2015 , aktualizacja: 19.11.2015 12:21
A A A
Dostęp wykonawcy do siwz

Dostęp wykonawcy do siwz (fot.Shutterstock)

Zamawiający zobligowany jest do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Pytanie:

Czy zamawiający może odmówić udostępnienia swiz (przetarg nieograniczony unijny) na stronie internetowej? Tłumaczy się, że udostępni ją tylko tym wykonawcom, którzy posiadają uprawnienia (chodzi o usługi ubezpieczeniowe). Taki przetarg widnieje już na jednej z komercyjnych stron. Czy nie jest to ewidentne naruszenie art. 42 ustawy Pzp ?

Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej PolskiOdpowiedź:

Przepisy ustawy Pzp nie przewidują wyjątków od nałożonego na zamawiającego w art. 42 ust. 1 ustawy obowiązku udostępnienia swiz na stronie internetowej. Niezależnie od wartości zamówienia , zamawiający zobligowany jest do tego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Wolą ustawodawcy jest zatem, aby specyfikacja była ogólnie dostępna, tj. z jej treścią mógł zapoznać się każdy zainteresowany.

W tym stanie prawnym nie jest zatem dopuszczalne, aby zamawiający ograniczył krąg podmiotów, którym udostępni swiz jedynie do tych, które posiadają określone uprawnienia. W tej sytuacji dostęp do specyfikacji wymagałby de facto złożenia stosownego wniosku, co pozostaje w oczywistej sprzeczności z uregulowaniem zawartym w art. 42 ust. 1 ustawy Pzp.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuPodstawa prawna

art. 42 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne