Roboty budowlane

Ksenia Latos
20.01.2016 , aktualizacja: 20.01.2016 12:41
A A A
Roboty budowlane

Roboty budowlane (fot.Shutterstock)

Na podstawie przepisów Pzp, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Pytanie:

Czy w jednym postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony, poniżej progów unijnych) można zlecić bez podziału na części wykonanie robót budowlanych /budowa szkoły/ zgodnie z projektem, który posiada gmina oraz zlecić zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej do szkoły?

Odpowiedź:

Zamawiający powinien dokładnie zweryfikować zasadność udzielenia zamówienia bez podziału na części. Niewątpliwie oszacowanie wartości zamówienia i opracowanie dokumentacji przetargowej będzie wymagało od zamawiającego szczególnie dokładnych przygotowań i analiz. Bez szczegółowej analizy dokumentacji posiadanej już przez zamawiającego , w szczególności projektu budowlanego i programu funkcjonalno-użytkowego, nie sposób dokonać takiej oceny, ale wydaje się, że racjonalne względy przemawiają za udzieleniem takiego zamówienia w częściach lub przynajmniej za dopuszczeniem składania ofert częściowych.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuRoboty budowlane według Pzp

W pierwszej kolejności warto przypomnieć definicję zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy Pzp , zgodnie z którą przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c Pzp lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Ustawodawca dopuścił, jak wynika z przywołanej definicji, wykonanie robót budowlanych polegające na zaprojektowaniu tych robót, a następnie wykonaniu robót przez jednego wykonawcę (względnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Potwierdzają to inne przepisy ustawy Pzp , w tym art. 31 ust. 2 oraz art. 33 ust. 1 pkt 2.

Ustawa Pzp w odniesieniu do wykonania robót budowlanych rozumianych jako zaprojektowanie i wybudowanie odsyła do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - patrz powołane wyżej przepisy Pzp. Jak podnosi się w piśmiennictwie branżowym (budowlanym), formuła "zaprojektuj i wybuduj" to projektowanie z myślą o wykonawstwie, z pełną świadomością trudności, które mogą zaistnieć na wszystkich etapach inwestycji. Dzięki temu koncepcje mogą być nie tylko oryginalne, ale także racjonalne w sensie wykonawczym. Za całą inwestycję odpowiada jedna firma - jednocześnie projektant i wykonawca robót budowlanych.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego krajuOpis przedmiotu zamówienia

Ustawa Pzp zawiera szczególne regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Natomiast, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Jak widać ustawodawca wyraźnie rozróżnił sposób opisania przedmiotu zamówienia w przypadku zamówienia na wykonanie robót oraz zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót. Jednak w mojej ocenie nie oznacza to, że udzielenie zamówienia "połączonego", o którym mowa w pytaniu, jest zabronione w świetle Pzp. Oznacza to jedynie, że zamawiający, który chciałby takiego zamówienia udzielić, musi uwzględnić wytyczne wynikające z art. 31 ust. 1 i 2 Pzp i opisać przedmiotu zamówienia zarówno za pomocą dokumentacji projektowej oraz stwior (w zakresie budowy szkoły), jak i za pomocą pfu (w zakresie projektu i budowy drogi).

Jednakże mając na uwadze powyższe przepisy można także spotkać się poglądem, jakoby za niezasadne i sprzeczne z przepisami Pzp może być udzielenie jednego zamówienia obejmującego roboty budowlane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" oraz jednocześnie wykonanie robót budowlanych.

Zobacz także
Ogłoszenia różne