Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Agata Hryc-Ląd
09.06.2016 , aktualizacja: 08.06.2016 13:49
A A A
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (fot.Shutterstock)

Wykonawca będzie składał JEDZ wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą w zależności od trybu postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ będzie zobowiązany złożyć każdy wykonawca.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) to jedno ze sztandarowych rozwiązań nowych dyrektyw zamówieniowych , mające na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur. Już dziś - mimo, że formalnie obowiązek jego wymagania i składania nie wszedł w życie - rodzi ono wiele problemów interpretacyjnych. Wskazać po pierwsze należy na rozbieżności w regulacjach samego JEDZ w odniesieniu do zapisów dyrektywy, a po drugie na rozbieżności w formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia KE i jego wersji elektronicznej, udostępnionej przez serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD (European Single Procurement Document). Niewielu uczestników postępowań zdaje sobie sprawę z faktu, że mają oni prawo korzystać z formularza JEDZ w trwających procedurach.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Wykonawca będzie składał JEDZ wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą w zależności od trybu postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ będzie zobowiązany złożyć każdy wykonawca. W sytuacji gdy oferent w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotów trzecich, wówczas będzie zobowiązany złożyć JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie:

- w jakim korzysta z tych zasobów, a także- podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby.

Wykonawca złoży również JEDZ dotyczący podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (gdy zamawiający wymaga takiego wskazania) w zakresie podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawców.

JEDZ do czasu wejścia w życie obowiązkowej komunikacji elektronicznej będzie składany "na piśmie", co zdaje się oznaczać formę pisemną i zgodnie z ustaleniami w procesie legislacyjnym procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy Pzp ma to wyraźnie wskazywać.

Implementacja dyrektyw

W związku z opóźnieniem implementacji dyrektyw, w odniesieniu do postępowań wszczynanych po 18 kwietnia 2016 r. UZP wydał komunikat dotyczący obowiązywania dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE. Wskazuje on na akceptowanie oświadczenia własnego składanego na formularzu JEDZ , w sytuacji gdy wykonawca nie dołączy do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oferty lub dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuKup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego krajuZobacz także
Ogłoszenia różne