Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

Marta Mikulska-Nawacka
28.07.2016 , aktualizacja: 27.07.2016 13:28
A A A
Niezgodności formularza oferty

Niezgodności formularza oferty (fot. Shutterstock)

Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu poprawić omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Pytanie

W postępowaniu są dwa kryteria oceny ofert: cena oraz termin wykonania zamówienia z podziałem na podkryteria:

- etap I - tu ocenie podlega wykonanie czynności 1 z 6;

- etap II - tu ocenie podlega termin wykonania całego etapu.

Wykonawca w formularzu ofertowym w miejscu: etap I ..... (łączna liczba dni) wskazał 1 dzień. W tabeli dla wykonania 1 czynności podał również 1 dzień. Nie uwzględnił zatem 5 dni, które zamawiający określił na wykonanie pozostałych czynności (5) w etapie I. Jak potraktować ten błąd?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuOdpowiedź

Na pierwszy rzut oka widać, że wykonawca , wskazując terminy realizacji , się pomylił . Jednocześnie jednak zamawiający nie może sam, bez uzgodnień z wykonawcą , wskazać prawidłowego terminu . Nie jest on bowiem wynikiem działania matematycznego polegającego na zsumowaniu poszczególnej liczby dni . Dodatkowo t ermin realizacji, o którym mowa w pytaniu, miał bardzo istotne znaczenie, gdyż stanowił kryterium oceny ofert. Wobec tego oferta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp .

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego krajuWyjaśnienie

Zaistniały błąd nie kwalifikuje się jako inna omyłka, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Przepis ten nakazuje zamawiającemu poprawić omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Nie wskazuje jednak, jak należy rozumieć taką istotną zmianę. W tym zakresie trzeba kierować się dorobkiem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO). Wskazać można m.in. wyrok KIO z 11 marca 2014 r. (sygn. akt KIO 354/14) - stosownie do wyrażonego w nim stanowiska wolno poprawić niezgodność oferty z treścią siwz na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, jeśli korekta nie będzie wymagać od zamawiającego negocjowania oferty lub kształtowania oświadczenia wykonawcy . Innymi słowy poprawienie omyłki w ofercie nie może prowadzić do powstania nowego oświadczenia woli, które w istocie sprowadzi się do wytworzenia nowej oferty.

Zobacz także
Ogłoszenia różne