Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

Andrzela Gawrońska-Baran
30.06.2017 , aktualizacja: 05.09.2017 13:28
A A A
Wydatkowanie środków z EFS

Wydatkowanie środków z EFS (fot.Agencja Gazeta)

Jednostki sektora publicznego są zobowiązane do stosowania Pzp. Jak należy postępować w przypadkach projektów finansowanych ze środków EFS? Czy ich ich partnerzy także powinny stosować się do zasad zamówień publicznych?

Pytanie:

Jesteśmy partnerem projektu współfinansowanego z EFS, którego liderem jest jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana do stosowania ustawy Pzp. Wszystkie działania w projekcie będziemy wykonywać my - jako partner, łącznie z podpisywaniem umów z dostawcami. Produkty i usługi są przeznaczone dla pozostałych partnerów (JST) oraz lidera. Czy powinniśmy zastosować ustawę Pzp przy wyborze wykonawców, mimo, jesteśmy prywatną firmą szkoleniową, niezobowiązaną do stosowania ustawy Pzp?

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Odpowiedź:

Obowiązek stosowania ustawy Pzp przez podmiot co do zasady niezobowiązany do stosowania jej przepisów należy ustalić nie tylko poprzez pryzmat tej ustawy, lecz także na podstawie okoliczności faktycznych i prawnych, zwłaszcza postanowień umowy o dofinansowanie i zawartej umowy partnerskiej.
W przypadku prostego przełożenia na grunt ustawy Pzp faktu, że zamówień miałaby udzielać prywatna firma szkoleniowa, można by stwierdzić, że nie musi ona stosować przepisów ustawy Pzp, o ile w ogóle wartość zamówienia przekraczałaby 30.000 euro.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wydatkowanie środków z EFS

Niemniej jednak z uwagi na przedstawione ogólnie w pytaniu dane, pomijające być może informacje mające istotne znaczenie w sprawie (np. partner projektu ma działać jako upoważniony do przeprowadzenia postępowań pełnomocnik lidera i pozostałych partnerów - jednostek samorządu terytorialnego), nie można powyższego jednoznacznie stwierdzić i zupełnie wykluczyć w tym przypadku obowiązku stosowania ustawy Pzp. Zasadne jest ogólne odniesienie się do omawianych kwestii i zwrócenie uwagi partnera na kilka kwestii, pozostających nieco poza zakresem ustawy Pzp.
Należy zauważyć, że w przypadku projektu partnerskiego umowa o dofinansowanie projektu ze środków EFS jest zawierana z partnerem wiodącym (liderem) i tylko on ma status beneficjenta ponoszącego pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partnerzy natomiast współuczestniczą w realizacji projektu i tym samym pełnią rolę podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie

Zobacz także
Ogłoszenia różne