Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Marek Okniński
10.02.2016 , aktualizacja: 09.02.2016 11:40
A A A
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (fot.Shutterstock)

Wykonawca, który w złożonej ofercie zastrzega informację jako stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżona informacja stanowi taką tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Brak wyżej wskazanego wykazania (udokumentowania) powoduje, że zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne (nie wywołuje skutków prawnych). Wobec woli Ustawodawcy wyrażonej w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp , zasadnym jest twierdzenie, że brak uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa zwalnia zamawiającego z obowiązku zachowania poufności wskazanych (np. w złożonej ofercie czy wyjaśnienia treści oferty) jako zastrzeżone informacji.

W związku z powyższym wskazać należy, że zawarte w treści wyjaśnień opinie wyrażane np. w piśmiennictwie dotyczącym zamówień publicznych (np. komentarze prawnicze), czy orzecznictwie KIO , nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu o nieuczciwej konkurencji.

Nie posiadają one bowiem waloru poufności, będąc publicznie dostępnymi. Dlatego też nie mają podlegać zastrzeżeniom jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuWskazać bowiem należy, że wykonawca powinien udowodnić, że informacja ma charakter poufny i że wykonawca strzeże poufności tej informacji. Okoliczności tych nie można się domyślać, ani domniemywać, lecz powinny one zostać udowodnione przez wykonawcę w toku postępowania. Brak jest podstaw do uznania poufności informacji, których poufności wykonawca próbuje wykazać ogólnikowymi stwierdzeniami i sloganami.