Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Marek Okniński
22.02.2016 , aktualizacja: 22.02.2016 13:02
A A A
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych (fot.Shutterstock)

Roczną Informację dotyczącą stosowania klauzul społecznych za rok 2015 należy przekazać do 1 marca 2016 roku.
Zgodnie z zaleceniem wydanym przez Radę Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, podmioty określone w art. 274 1 ustawy o finansach publicznych zobowiązane są w terminie do 01 marca bieżącego roku przekazać do Prezesa UZP roczną informację o zakresie stosowania w 2015 roku klauzul społecznych w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzule społecznie w zamówieniach publicznych

Informacja o stosowaniu klauzul społecznych obejmuje dane o zamówieniach publicznych, w których:

a) w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający zastrzegł, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy , u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne;

b) w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, niepełnosprawnych, innych osób defaworyzowanych wskazanych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym;

c) w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego krajuDane w klauzulach społecznych

W przekazywanej do UZP Informacji o stosowaniu klauzul społecznych należy przekazać dane dotyczące:

- liczby i wartości postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia publicznego, w których zastosowano klauzule społeczne;

- numeru ogłoszenia i rodzaju publikatora (Biuletyn Zamówień Publicznych, Suplement do Dziennika Urzędowego UE), w którym zamieszczono/opublikowano ogłoszenie o zamówieniu z zastosowaniem klauzuli społecznej;

- rodzaju oraz przedmiotu zamówienia;

- rodzaju klauzul społecznych zastosowanych przez zamawiającego;

- informacje o unieważnionych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których zastosowano klauzulę społeczną;

- informację o zastosowaniu innych niż klauzule społeczne instrumentów umożliwiających uwzględnienie aspektów społecznych w postępowaniach zakończonych udzieleniem zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy Pzp

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuProcedura

Roczna Informacja o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych w 2015 roku przekazywana jest Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną, za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 2 . Informacja dotycząca stosowania klauzul społecznych (za rok 2015) musi zostać przekazana do dnia 01 marca bieżącego roku.