Na jakiej podstawie unieważnić postępowanie, jeśli błędnie przeprowadzono ocenę ofert?

Agata Hryc - Ląd *
25.08.2011 08:00
A A A
Postępowanie podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji, gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie

W dniu 6 czerwca 2011 r. w postępowaniu o wartości przekraczającej progi unijne wybrano wykonawcę i zawiadomiono wszystkich o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 13 czerwca 2011 r. dopatrzono się jednak błędów w ocenie ofert przedłożonych w dokumentach. Na jakiej podstawie można unieważnić postępowanie? Czy może być to art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?

Odpowiedź

Postępowanie podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji, gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania. Przyjmuje się, że przesłanki unieważnienia postępowania powinny być interpretowane ściśle, a więc aby możliwe było unieważnienie postępowania muszą wystąpić łącznie następujące okoliczności:

- postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą;

- wada ta uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Zapamiętaj!

Umowa o zamówienie publiczne podlega unieważnieniu tylko w przypadkach wskazanych w art. 146 ustawy Pzp.

W opisanym przypadku po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawiadomieniu o tym fakcie wykonawców zamawiający dopatrzył się błędów popełnionych na etapie oceny ofert. Nie jest to jednak przesłanka do unieważnienia postępowania. W pierwszej kolejności podkreślić należy, że wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej - w Twoim postępowaniu, które przekracza wartości unijne, na każdą czynność zamawiającego. W wyniku uwzględnienia odwołania zobowiązany jesteś do powtórzenia czynności badania i oceny ofert, zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu. Jeżeli jednak odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty nie zostanie złożone wówczas nie wystąpią samoistne przesłanki do powtórzenia tej czynności. Teoretycznie, skoro nie zachodzą też przesłanki do unieważnienia postępowania powinieneś doprowadzić do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

W praktyce spotykane są jednak działania polegające na unieważnieniu przez samego zamawiającego dokonanej w postępowaniu czynności, które w procesie kontroli uprzednich prowadzonych przez Prezesa Urzędu nie zostały zanegowane. Wobec powyższego proponuję Ci jak najszybciej z własnej inicjatywy unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadamiając o tym fakcie wykonawców i dokonać powtórzenia czynność badania i oceny ofert.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 146, art. 186 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 17 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 114 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne