Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

Alicja Biegańska
03.12.2014 10:30
A A A
Pytania skierowane do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać.

Pytania skierowane do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać. (Fot.shutterstock)

Zamawiający według swego uznania może udzielić wyjaśnień na wszystkie lub wybrane wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub pozostawić je bez rozpoznania.

Pytanie:

Upłynął termin na zadawanie pytań do siwz 10 czerwca, jednakże zamawiający zmienił treść specyfikacji 11 czerwca dokładając wymóg dostarczenia pewnego oprzyrządowania. Wykonawca zadał pytanie 12 czerwca do przedmiotowej zmiany. Czy udzielić odpowiedzi na takie pytanie czy jest ono złożone po terminie?

Odpowiedź:

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez wpływu na termin składania wniosków o wyjaśnienie siwz określony w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Co więcej termin ten nie ulegnie wydłużeniu nawet w sytuacji, gdyby dokonując zmian w siwz zamawiający przedłużył termin składania ofert. Nie ulega zatem wątpliwości, że wszystkie pytania zadane po 10 czerwca uznać należy jako złożone po terminie.

W przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie uregulowanie zawarte w art. 38 ust. 1a ustawy Pzp, zgodnie z którym "Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania". Zobacz: Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

Jak wynika z tego przepisu, w zaistniałej sytuacji zamawiający według swego uznania może udzielić wyjaśnień na wszystkie lub wybrane wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub pozostawić je bez rozpoznania.

Podstawa prawna

. art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne