Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

Mariola Kubicka
19.11.2015 11:13
A A A
Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia (fot.Shutterstock)

Wykonawca, który chce polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Pytanie:

Jak sprawdzić na etapie realizacji zamówienia, czy podmiot trzeci uczestniczy w jego realizacji? Wykonawca dołączył do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do udziału w realizacji zamówienia poprzez wykonanie części robót budowlanych polegających na ustawieniu oznakowania pionowego dróg. Na placu budowy okazuje się, że wszystkie roboty wykonuje wykonawca , który złożył ofertę, a ten podmiot trzeci jest jedynie dostawcą materiałów (znaków drogowych), nie wykonał natomiast żadnych robót. Zaznaczam, że powołanie się przez wykonawcę na doświadczenie tego podmiotu trzeciego umożliwiło oferentowi "wygranie" przetargu. W specyfikacji mieliśmy następujący zapis: "Powołanie się przez wykonawcę na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia co najmniej w zakresie wykonania robót jakimi potwierdził spełnienie opisanego w pkt. 6.1.1 warunku". Warunek ów brzmiał: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, o wartości minimum 100.000 zł brutto każda, polegające na wykonaniu lub wymianie oznakowania pionowego dróg. Ponadto, czy z uwagi na ww. zapisy siwz i w sytuacji, gdy wykonawca wykazał się wykonaniem jednego z ww. zamówień, a w odniesieniu do drugiego podparł się doświadczeniem podmiotu trzeciego, to mam wymagać od podmiotu trzeciego, aby ten wykonał roboty budowlane o wartości minimum 100.000 zł?

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całej Polski

Odpowiedź:

Jeżeli oferta wykonawcy stanowi załącznik do umowy, a wykonawca dołączył do oferty zobowiązanie innego podmiotu do udziału w realizacji zamówienia , poprzez wykonanie części robót budowlanych, polegających na ustawieniu oznakowania pionowego dróg, to na tej podstawie zamawiający ma prawo egzekwować od wykonawcy wykonywanie tych prac przez wskazany podmiot. Niezasadne byłoby natomiast żądanie od wykonawcy, aby inny podmiot wykonał roboty o wartości co najmniej 100.000 zł, jeżeli wartość zadeklarowanych w zobowiązaniu prac jest mniejsza niż 100.000 zł.

Treść art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp wskazuje, że wykonawca, który chce polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności musi przedstawić w ofercie pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

§ 6 pkt 2d rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

Zobacz także
Ogłoszenia różne