Wartość umowy zawartej z wykonawcą

Alicja Biegańska
11.01.2016 10:36
A A A
Wartość umowy zawartej z wykonawcą

Wartość umowy zawartej z wykonawcą (fot.Shutterstock)

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy o wykonanie zamówienia publicznego jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie przetargowej.

Pytanie:

Czy w siwz w przetargu nieograniczonym można zastosować zapis "(...) Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zostanie zawarta do kwoty: 122.050,00 zł brutto (...)" ? Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Zapis w proponowanej formie jest nieprawidłowy. Przesądza o tym uregulowanie zawarte w art. 140 ust. 1 ustawy Pzp - cyt.: "Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie".

Nie ma natomiast prawnych przeciwwskazań, aby w projekcie umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przewidział możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Nowe progi stosowania Pzp Zmiany w Prawie zamówień publicznych

Podstawa prawna

art. 140 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) .

Zobacz także
Ogłoszenia różne