Szacunkowa wartość zamówienia

Andrzej Łukaszewicz
27.06.2016 08:00
A A A
Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia (fot.Shutterstock)

Zamawiający przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania jest zobowiązany ocenić, w jakim progu progowym przeprowadzi procedurę. W tym celu musi ustalić szacunkową wartość zamówienia.

Pytanie:

Zamawiający wszczął postępowanie w formie zapytania cenowego na wykonanie robót budowlanych. Ich szacunkowa wartość nie przekraczała 30.000 euro, tj. 123.864,22 zł. Zapytanie cenowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym zostało zamieszczone na stronie WWW zamawiającego i tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta z ceną 195.000 zł brutto. Zamawiający wezwał wykonawcę do udzielenia wyjaśnień i złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Przedsiębiorca w wyznaczonym terminie złożył szczegółową kalkulację cenową w formie kosztorysu. Nie budzi ona wątpliwości zamawiającego. Czy w związku z tym należy unieważnić postępowanie , ponieważ cena ofertowa przekracza 30.000 euro i jest wyższa od wartości szacunkowej o niemal 30%? A może wybrać ofertę i podpisać z wykonawcą umowę ? Czy nie naruszymy wówczas przepisów ustawy Pzp ?

Odpowiedź:

Sytuacja, gdy w postępowaniu podprogowym cena najkorzystniejszej oferty przekracza 30.000 euro, nie obliguje do unieważnienia procedury zapytania ofertowego i wszczęcia postępowania na zasadach ujętych w ustawie Pzp. Musi być przy tym jednak spełniony warunek, że zamawiający dochował należytej staranności, szacując wartość zamówienia.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Szacunkowa wartość zamówienia

Zamawiający przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania jest zobowiązany ocenić, w jakim progu progowym przeprowadzi procedurę. W tym celu musi ustalić szacunkową wartość zamówienia. Zdefiniowano ją w art. 11 ustawy Pzp jako całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Roboty budowlane

Gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, zamawiający szacuje ich wartość, przygotowując kosztorys inwestorski (art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Dokument ten jest sporządzany na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zobacz także
Ogłoszenia różne