Wymagania zawarte w siwz

Małgorzata Niezgoda-Kamińska
29.06.2016 08:00
A A A
Wymagania zawarte w siwz

Wymagania zawarte w siwz (Fot.Shutterstock)

Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz.

Pytanie:

Konkurencyjna firma, składając ofertę przetargową , podała gramaturę inną od wymaganej przez zamawiającego, przeliczając równocześnie ilość i dokonując poprawek w kolumnie arkusza wyceny. Zamawiający wskazał: produkt 240 g, ilość 100 szt. Oferent poprawił na: produkt 400 g, ilość 60 szt. Przeliczono więc: 240 x 100 = 2400 na: 400 x 60 = 2400 - podając do wyliczenia cenę za 400 g x 60 szt. Naszym zdaniem taka praktyka narusza art. 29 ustawy Pzp, pomimo informacji zawartej w siwz o możliwości dostaw w aktualnie dostępnej gramaturze. Brak ewentualnego przedziału wagowego umożliwia również dostawę np. 1 szt. o wadze 2500 g. Czy wobec powyższego można samowolnie zmienić stały ilościowy zapis podany przez zamawiającego w arkuszu wyceny, dokonując powyższych przeliczeń? W dotychczasowej naszej wieloletniej praktyce dopuszczalne było przeliczanie ceny w stosunku do gramatury w trakcie dostaw a więc dopiero po zawarciu umowy.

Odpowiedź:

Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz. Wykonawca nie powinien dokonywać zmian ilości oferowanych produktów, określonych przez zamawiającego. Jednak okoliczność, że wykonawca wskazał w ofercie, tj. w arkuszu wyceny, produkty o innej gramaturze, niż wymagane w siwz, przekłada się raczej na obowiązek po stronie zamawiającego poprawy tzw. innej omyłki. Nie stanowi natomiast naruszenia art. 29 ustawy Pzp. Konieczna jest przy tym analiza zapisów siwz oraz zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Ustawa Pzp

Art. 29 ustawy Pzp dotyczy zasad opisywania przedmiotu zamówienia, a nie omyłek w ofertach wykonawców. Zgodnie z jego brzmieniem, przedmiot zamówienia opisuje się:

- w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,

- za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,

- uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Nie można opisywać przedmiotu zakupu w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję. Zabronione jest także używanie w opisie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że:

- jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia

- zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a

- wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Zobacz także
Ogłoszenia różne