Okres rękojmi w przetargu

Renata Dzikowska
19.07.2016 13:52
A A A
Okres rękojmi

Okres rękojmi (fot.Shutterstock)

Obowiązkiem wykonawcy jest określenie okresu rękojmi zgodnie z wymaganiami siwz.

Pytanie

Zamawiający jako kryterium pozacenowe przyjął wydłużenie okresu rękojmi. W opisie kryterium przyjęto punktację w przedziale od 24 do 60 miesięcy. Co zrobić z ofertą , w której nie wpisano tego parametru? Czy można przyjąć, że wynosi on 24 miesiące zgodnie z Kodeksem cywilnym?

Odpowiedź

Ofertę, w której nie podano wymaganego okresu rękojmi , należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca powinien ten termin wprost określić w ofercie - stosownie do wymogów siwz.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedzialność sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - 5 lat - od dnia wydania rzeczy kupującemu. Terminy te można modyfikować porozumieniem stron (wyrok SN z 5 sierpnia 2005 r., sygn. akt II CK 28/05).

Zobacz także
Ogłoszenia różne