Ogłoszenie o zamówieniu

Karol Jaworski
19.09.2016 11:01
A A A
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu (fot.Shutterstock)

Ustawa Pzp nie nakazuje zamawiającemu, aby ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz siwz były zamieszczone na jego własnej stronie internetowej.

Pytanie:

Czy gmina może prowadzić postępowanie w imieniu OSP będącego stowarzyszeniem? Jeżeli tak, to czy w takim przypadku ogłoszenie i siwz mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej gminy?

Odpowiedź:

OSP może upoważnić gminę do przeprowadzenia w swoim imieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Ustawa Pzp nie nakazuje zamawiającemu, aby ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz siwz były zamieszczone na jego własnej stronie internetowej.

Jedną z zasad Pzp jest to, że postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający . Jest on odpowiedzialny za wszystkie czynności zmierzające do udzielenia zamówienia. Jednakże wolno mu powierzyć tzw. pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

Pomocnicze działania zakupowe

Ustawa Pzp wymienia przykładowe czynności, które można uznać za pomocnicze działania zakupowe. Są to w szczególności:

1) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie zamówień lub zawieranie umów ramowych,

2) doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia ,

3) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich, w imieniu i na rzecz zamawiającego (art. 15 ustawy Pzp).

Zobacz także
Ogłoszenia różne