Wezwanie do złożenia dokumentów

Justyna Rek-Pawłowska
18.10.2016 08:00
A A A
Wezwanie do złożenia dokumentów

Wezwanie do złożenia dokumentów (fot. Shutterstock)

Zgodnie z Pzp zamawiający wzywa do złożenia dokumentów wykonawcę, którego ofertę ocenił najwyżej.

Pytanie

Na jakim etapie przetargu ograniczonego zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów - opinia UZP?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający , co do zasady, wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jedynie wykonawcę, którego oferta ocenił najwyżej. Zasadę tę stosuje w każdym postępowaniu niezależnie od trybu, w którym jest ono prowadzone.

W postępowaniach wieloetapowych ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia odbywa się na etapie badania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Następnie zamawiający ocenia oferty złożone przez wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie potwierdzi (na wezwanie zamawiającego) wymaganymi dokumentami, że spełnia warunki udziału w postępowaniu lub że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia, wówczas będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Źródło:

"Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp", www.uzp.gov.pl

Opracowanie:

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców

Zobacz także
Ogłoszenia różne