Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Andrzela Gawrońska-Baran
31.10.2016 10:06
A A A
Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych (fot. Shutterstock)

Ustawa Pzp przewiduje przypadki, w których zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających na podstawie przepisu przejściowego ustawy nowelizującej ustawę Pzp

Pytanie:

Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp , która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać zmiany umowy na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw. Spełniamy wszelkie przesłanki ustawowe warunkujące możliwość dokonania takiej zmiany. Problematyczne jest to, że termin obowiązywania podstawowej umowy w sprawie zamówienia publicznego już minął (w kwietniu 2016 roku). Zamówienia uzupełniającego chcielibyśmy natomiast udzielić w październiku br. Zamówienie uzupełniające można zlecić w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, ale czy wolno podpisać ważny aneks po upływie terminu obowiązywania umowy?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W tej sytuacji zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających na podstawie przepisu przejściowego ustawy nowelizującej ustawę Pzp (tj. poprzez zawarcie aneksu do poprzedniej umowy lub podpisanie nowego kontraktu).

W przedmiotowym przypadku dopuszczalne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego do umowy zawartej przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r., z powołaniem się na art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b nowelizacji ustawy Pzp, jeżeli spełnione są przesłanki określone w tym przepisie.

Kwestia przedstawiona w pytaniu rzeczywiście nie została przewidziana wprost w przepisach przejściowych ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. W art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b nowelizacji ustawy używa się określenia "dopuszczalne są zmiany umowy" zawartej przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Pzp, jeżeli (.). Niemniej jednak należy wprowadzenie do wyliczenia w tym przepisie łączyć też z dalszą treścią regulacji tj. z faktem, że zamówień uzupełniających można udzielić w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (tj. zawarcia umowy). Ponadto kluczowe znaczenie ma cel, jaki ustawodawca chciał osiągnąć, wprowadzając te regulacje przejściowe.

Zobacz także
Ogłoszenia różne