Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

Marek Okniński
04.11.2016 11:52
A A A
Określając kryteria jakościowe zamawiający musi dokonać ich jednoznacznego sformułowania, wskazując te elementy (parametry) które będą podlegały ocenie.

Obowiązujące przepisy ustawy Pzp ograniczają swobodę zamawiającego*1 w kształtowaniu kryteriów oceny ofert . Ustawodawca ograniczając swobodę zamawiającego miał na celu przede wszystkim zmobilizowanie zamawiających do odejścia od wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie w oparciu o kryterium ceny realizacji zamówienia na rzecz zwiększenia znaczenia innych kryteriów w tym odnoszących się do parametrów jakościowych. Działania podjęte przez ustawodawcę mają na celu dążenie do sytuacji w której ze środków publicznych dokonuje się zakupów optymalnych pod kątem ceny i jakości

Przepisy Pzp

Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium oceny ofert może być między innymi jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne zamawianego sprzętu.

Przyjmując w treści siwz kryteria dotyczące parametrów technicznych zamawianego sprzętu, zamawiający nie może jednak naruszać zasady równego traktowania wykonawców czy wpływać w sposób niedozwolony na ograniczenie zasady konkurencji.

Określając kryteria jakościowe zamawiający musi dokonać ich jednoznacznego sformułowania, wskazując te elementy (parametry) które będą podlegały ocenie. Jednoznaczności zasad oceny musi równocześnie towarzyszyć przekonanie zamawiającego , że elementy podlegające ocenie będą wykorzystywane w bieżącym funkcjonowaniu (użytkowaniu) zamawianego sprzętu, podnosząc jego użyteczność.

Zamawiający ma prawo ustalenia progu parametrów jakościowych sprzętu poniżej którego ocena nie będzie przyznawana.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Stanowisko KIO

Zgodnie ze stanowiskiem KIO *2 możliwe jest przyznanie punktów tylko tym rozwiązaniom, które w najwyższym stopniu spełniają oczekiwania zamawiającego.

Zgodnie ze stanowiskiem KIO , zamawiający nie musi być zainteresowany porównywaniem rozwiązań poniżej progu wyznaczonego w kryterium , co wypełnia jego prawo do ustalenia przejrzystych zasad oceny. Należy zauważyć, iż nie wszystkie urządzenia muszą uzyskać punkty w kryterium pozacenowym, co jednak nie zamyka drogi do zaoferowania urządzenia konkurencyjnego (pod względem ceny).

1 Patrz art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych

2 Wyrażonym w wyroku z dnia 22 sierpnia 2016 r. sygn. akt: KIO 1436/16

*1 Patrz art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych

*2 Wyrażonym w wyroku z dnia 22 sierpnia 2016 r. sygn. akt: KIO 1436/16

Zobacz także
Ogłoszenia różne