Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
18.07.2019 16:20
A A A
Ustawa Pzp

Ustawa Pzp (Agencja Gazeta)

Art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, zwalnia zatem wykonawcę z obowiązku przedłożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów lub oświadczeń, będących w dyspozycji zamawiającego lub takich, które zamawiający może pozyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Pytanie:

Czy zamawiający powinien żądać od wykonawców KRS i CEIDG, skoro są to dane ogólnodostępne i można je pobrać ze stron WWW? Czy zamawiający może to zrobić, dopiero wtedy gdy wykonawca wskaże w JEDZ adres strony WWW? Czy przy procedurze odwróconej zamawiający może w piśmie o złożeniu dokumentów, odstąpić od ich wezwania, czy jednak musie wezwać do ich złożenia, a w tym momencie wykonawca wskaże, skąd je pobrać?

Odpowiedź:

Moim zdaniem zamawiający może odstąpić od żądania od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, w tym również w procedurze odwróconej.

Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych „Czy zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia odpisu z KRS, czy sam go pozyskuje z ogólnodostępnej bazy KRS?” (opublikowaną w opracowaniu z 2016 roku: „Opinie prawne dotyczące Ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji”):

„Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, zwalnia zatem wykonawcę z obowiązku przedłożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów lub oświadczeń, będących w dyspozycji zamawiającego lub takich, które zamawiający może pozyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Zamawiający zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy Pzp w treści ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert powinien określić wykaz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Jednocześnie uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp  powinien  wskazać,  iż  dla  potwierdzenia  spełnienia  określonego  warunku  udziału  w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na Portal ZP

Ogłoszenia różne