Spółka cywilna wykonawcą - problemy formalne

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
19.07.2019 08:30
A A A
Spółka cywilna

Spółka cywilna (Fot. Shutterstock)

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Spółka cywilna sama w sobie nie podlega rejestracji w CEIDG ani w KRS. Rejestracji podlegają wspólnicy.

Pytanie:

W ofercie w polu „nazwa wykonawcy” oferent wpisał nazwę Marko s.c. Jacek Sosna Jolanta Sosna (przyp.), przy czym w CEiDG po wpisaniu nr NIP ww. wykonawcy pojawiają się dwa podmioty: Jacek Sosna Marko s.c. i drugi podmiot Jolanta Sosna Marko s.c. We wszystkich pozostałych dokumentach i na pieczątce widnieje Marko s.c. Jacek Sosna Jolanta Sosna, przy czym nazwa ta nie wynika z żadnego dokumentu. Ofertę podpisały obydwie osoby. Czy od ww. wykonawców należy żądać wyjaśnień bądź przedstawienia umowy spółki? Czy może po prostu w umowie wpisać obydwa podmioty jako wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?

Odpowiedź:

Odpis z CEIDG w przypadku spółki cywilnej jest składany przez poszczególnych przedsiębiorców, a nie przez spółkę cywilną. Brak jest tutaj podstaw do żądania złożenia przez wykonawcę umowy spółki cywilnej lub pełnomocnictwa.

Zgodnie z informacją dotyczącą sposobu rejestracji w CEIDG opublikowaną na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;0db68e61-6af4-4b97-b054-5c0566e7fe1b:

„(…) Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jedynie wspólnicy spółki będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). (…) Przedsiębiorcą jest wspólnik spółki cywilnej. Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. (…) uzyskanie wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi (…)”.

Jednocześnie zgodnie z informacją na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-cywilna/spolka-cywilna-podstawowe-informacje: „Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Spółka cywilna sama w sobie nie podlega rejestracji w CEIDG ani w KRS. Rejestracji podlegają wspólnicy.Jeśli wspólnikami są osoby fizyczne i nie są jeszcze przedsiębiorcami,  rejestrują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wypełniając oddzielny wniosek o wpis na formularzu CEIDG-1”.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na Portal ZP

Ogłoszenia różne