Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

Justyna Andała-Sępkowska
04.10.2019 15:36
A A A
SIWZ

SIWZ (fot.Shutterstock)

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Pytanie:

Mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Pzp − jeżeli ostatni dzień terminu udzielenia odpowiedzi przypada na dzień wolny od pracy dla zamawiającego np. sobotę lub niedzielę, to czy przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy i tym samym skraca się terminy określone w tym artykule?

Odpowiedź:

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1)      na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2)      na 4 dni przed upływem terminu składania ofert − w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3)      na 2 dni przed upływem terminu składania ofert − jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne,

− pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne