Uważaj, ustalając zbyt niską wagę kryterium ceny!

Katarzyna Bełdowska
15.11.2019 11:45
A A A
Kryterium ceny w zamówieniach publicznych

Kryterium ceny w zamówieniach publicznych (fot.Shutterstock)

Określając wagę kryterium ceny, zamawiający powinien kierować się swoimi uzasadnionymi potrzebami, które mają związek z zamawianym świadczeniem oraz zasadami wydatkowania środków publicznych wskazanymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Pytanie: 

Zgodnie z ustawą Pzpzamawiający, co do zasady, nie może zastosować kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%. Czy są jakieś przepisy bądź orzeczenia, które wskazywałyby dolną granicę tego kryterium? Przykładowo 10% ceny czy nawet jeszcze mniej? 

Odpowiedź: 

Określając wagę kryterium ceny, zamawiający powinien kierować się swoimi uzasadnionymi potrzebami, które mają związek z zamawianym świadczeniem oraz zasadami wydatkowania środków publicznych wskazanymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Żaden przepis prawa nie określa jednoznacznie, jaka może być minimalna waga tego kryterium. Nie są mi znane również orzeczenia KIO zapadłe w tej materii. W mojej ocenie jednak, ustalenie wagi kryterium ceny na bardzo niskim poziomie, bez uzasadnienia takiej decyzji faktycznymi potrzebami zamawiającego, może skutkować pojawieniem się zarzutu niecelowego, nieefektywnego, nieoszczędnego i nieskutecznego wydatkowania środków publicznych. 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzpzamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Zgodnie z ust. 2 przytoczonego przepisu kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Dalej, w art. 91 ust. 2 pkt 1−6 ustawy Pzp, ustawodawca zawarł przykładowe wyliczenie kryteriów możliwych do zastosowania w postępowaniu. Decyzja w zakresie stosowania konkretnych kryteriów oraz przypisanych im wag (znaczenia), powinna wynikać wyłącznie z oceny potrzeb i charakteru udzielanego zamówienia. 

Katarzyna Bełdowska 

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne