Czy dostawę oprogramowania i usługę szkoleniową dotyczącą tego programu należy szacować łącznie?

Marta Mikulska-Nawacka
10.01.2020 08:30
A A A
Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe (fot. Shutterstock)

Usługa wsparcia technicznego jest czymś zupełnie innym niż przeprowadzenie kursów z obsługi oprogramowania.

Pytanie: 

Zamawiający realizuje projekt finansowany ze środków UE. W projekcie zaplanowano zakup usługi wsparcia technicznego dla specjalistycznego oprogramowania ANSYS dla jednej jednostki organizacyjnej zamawiającego oraz kursy ANSYS dla innej jednostki. Obie usługi można zrealizować tylko w dwóch firmach. Czy zamówienie należy oszacować łącznie (wsparcie techniczne dla posiadanego już oprogramowania) z usługa szkoleniową, która ma być zamawiana jako odrębne zadanie projektowe i w innym czasie? 

Odpowiedź: 

Mimo, że często wsparcie techniczne jest połączone z usługą szkoleniową (jako np. naturalna konsekwencja po wdrożeniu), to w omawianym przypadku jestem zdania, że występują dwa odrębne zamówienia

Usługa wsparcia technicznego jest czymś zupełnie innym niż przeprowadzenie kursów z obsługi oprogramowania. Wsparcie techniczne, obok pomocy w korzystaniu z oprogramowania zawiera najczęściej również usługę serwisową, pomoc w zapewnieniu kompatybilności np. z różnymi przeglądarkami itp. Kurs z oprogramowania jest to zaś w dużym skrócie instruktaż dotyczący tego, jak korzystać z danego oprogramowania oraz jakie ma ono funkcje (najczęściej jednorazowy). 

O ile wsparcie techniczne jest tzw. zamówieniem klasycznym na usługę, do którego mają zastosowanie ogólne przepisy ustawy Pzp, ?o tyle kurs jest usługą szkoleniową – usługą społeczną (kody CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80511000-9 Usługi szkolenia personelu), w stosunku do której zastosowanie mają odrębne przepisy ustawy Pzp (art. 138g do 138s ustawy Pzp). Dodatkowo, wspomniane zamówienia, z racji tego że dotyczą różnych jednostek, nie tworzą, moim zdaniem, funkcjonalnej całości. 

Marta Mikulska-Nawacka 

Więcej na portalzp.pl 

Ogłoszenia różne