Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśniana w zakresie rażąco niskiej ceny?

Andrzela Gawrońska-Baran
30.04.2020 10:47
A A A
Odrzucenie oferty przetargowej

Odrzucenie oferty przetargowej (fot.Shutterstock)

W sytuacji kiedy oferta jest niezgodna z siwz i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Pytanie:

Po wstępnej weryfikacji ofert w przetarguzamawiający stwierdził, że ta z najniższą ceną jednostkową podlega odrzuceniu, gdyż jest niezgodna z siwz. W opisie przedmiotu zamówienia istnieje wymóg, by ośrodek przeznaczony na realizację przedmiotu zamówienia znajdował się w województwie zachodniopomorskim, a wykonawca wskazał obiekt położony w województwie pomorskim. Zamawiający, dokonując analizy wysokości cen w złożonych ofertach, stwierdził, że oferta kwalifikuje się do wezwania do złożenia wyjaśnień z art. 90 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp. Czy zamawiający powinien faktycznie wezwać do wyjaśnienia kalkulacji cenowej wykonawcę, którego oferta podlega odrzuceniu za niezgodność z siwz?

Odpowiedź:

Choć w opisanym przypadku z punktu widzenia „logiki” niecelowe będzie zwracanie się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, to niestety nie ma w ustawie Pzp wprost wyłączenia obowiązku kompleksowego badania złożonej oferty.

We wskazanej w pytaniu sytuacji oferta jest – zdaniem zamawiającego − niezgodna z siwz i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne