Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający może nie stawiać warunków udziału w postępowaniu?

Andrzela Gawrońska-Baran
12.02.2021 08:00
A A A
Ustawa Pzp

Ustawa Pzp (fot. Shutterstock)

Jeżeli w danym postępowaniu zamawiający nie określa jakichkolwiek warunków udziału w postępowaniu, to w mojej ocenie nie powinien żądać od wykonawców złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nowej ustawy Pzp, w zakresie spełniania warunków udziału.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz warunków oddziału w postępowaniu. Przytoczę przepisy ustawy:

„Art. 57. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego”.

„Art. 125. 1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego”.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający może, ale nie musi, określić warunków udziału w postępowaniu, o czym świadczy zapis „o ile zostały one określone przez zamawiającego”. Jeżeli zatem w danym postępowaniu zamawiający nie będzie stawiał jakichkolwiek warunków udziału, to czy może (powinien) żądać od wykonawcy oświadczenia o spełnieniu warunków, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp? Czy zamawiający może określić warunki udziału w postępowaniu, a na dowód ich spełnienia żądać od wykonawcy jedynie oświadczenia o spełnieniu warunków (odpowiednio JEDZ) bez jakichkolwiek innych środków dowodowych? Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych) podmiotowym środkiem dowodowym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy może być jedynie oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Jeżeli w danym postępowaniu zamawiający nie określa jakichkolwiek warunków udziału w postępowaniu, to w mojej ocenie nie powinien żądać od wykonawców złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nowej ustawy Pzp, w zakresie spełniania warunków udziału.

Natomiast w przypadku gdy zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, to na dowód ich spełniania może żądać od wykonawców jedynie oświadczenia o spełnianiu warunków (odpowiednio  w zależności od wartości zamówienia – krajowego albo na formularzu JEDZ) bez żądania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. Nie ma bowiem obowiązku żądania od wykonawcy podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wynika to z art. 273 ust. 1 nowej ustawy Pzp (w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne) oraz z art. 124 pkt 2 nowej ustawy Pzp (w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne).

W odniesieniu do części pytania, czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych) podmiotowym środkiem dowodowym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy może być jedynie oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nowej ustawy Pzp, należy wskazać na dwie kwestie.

Po pierwsze warto zauważyć, że oświadczenie z art. 125 ust. 1 nowej ustawy Pzp w ogóle nie jest podmiotowym środkiem dowodowym, co wynika wprost z definicji „podmiotowe środki dowodowe” zawartej w art. 7 pkt 17 nowej ustawy Pzp.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne