Jak opisywać FV wystawiane w 2021 roku za zamówienia udzielone na czas nieoznaczony?

Karol Jaworski
18.03.2021 08:00
A A A
Faktura

Faktura (123RF)

Do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed 1 stycznia 2021 r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.

Pytanie:

Jak od 1 stycznia 2021 r. opisywać faktury za zamówienia udzielone pod rządami starej ustawy np. dostawy energii cieplnej realizowane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony w trybie z wolnej ręki? Czy konieczne będzie przeprowadzanie nowych postępowań na tego rodzaju zamówienia?

Odpowiedź:

Do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed 1 stycznia 2021 r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020) do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 91 ust. 1 ustawy wprowadzającej). 

Karol Jawroski

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne