W jaki sposób należy zdefiniować podmiot prawa publicznego?

Krzysztof Hodt
20.08.2021 18:50
A A A
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

W art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy 2014/24/UE zawarta jest definicja "podmiotu prawa publicznego". Ustawodawca unijny rozumie przez to podmiot, który posiada wszystkie poniższe cechy:

Pytanie:

Zamawiający sektorowy – rodzaj działalności: tworzenie sieci i węzłów przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczanie ciepła do takich sieci oraz kierowanie takimi sieciami (art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), spółka z o.o. – spółka prawa handlowego. 60% kapitału ma Gmina Miasto, a 40% kapitału czy jest podmiotem prawa publicznego?

Odpowiedź:

W art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy 2014/24/UE zawarta jest definicja „podmiotu prawa publicznego". Ustawodawca unijny rozumie przez to podmiot, który posiada wszystkie poniższe cechy:

 • został utworzony w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
 • posiada osobowość prawną oraz
 • jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego; bądź jego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych władz lub podmiotów; bądź ponad połowa członków jego organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, władze regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa publicznego.

Ustawa Pzp, mimo że nie posługuje się pojęciem „podmiot prawa publicznego", to w art. 3 ust. 1 pkt 3 wskazuje, że jej przepisy mają obowiązek stosować inne, niż jednostki sektora finansów publicznych, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty jednostki sektora finansów publicznych lub państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

 • finansują je w ponad 50% lub
 • posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
 • sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
 • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego

– o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności.

Nadzór i skład organu

Spółka, o której mowa w pytaniu, jest osobą prawną oraz powstała w celu tworzenia sieci i węzłów przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami. Wynika z tego, że została ona utworzona w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego. Do uznania spółki za podmiot prawa publicznego konieczne jest dodatkowo spełnienie co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a–d ustawy Pzp. Na podstawie dokumentów założycielskich spółki należy zweryfikować, czy Gmina Miasto:

 • finansuje spółkę w ponad 50% lub
 • posiada ponad połowę udziałów albo akcji, lub
 • sprawuje nadzór nad organem zarządzającym, lub
 • ma prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Jeżeli zachodzi choć jedna z wymienionych okoliczności, to oznacza, że spółka jest podmiotem prawa publicznego.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne