Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

Krzysztof Hodt
05.11.2021 08:00
A A A
Rażąco niska cena - Prawo zamówień publicznych

Rażąco niska cena - Prawo zamówień publicznych

Artykuł 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający ma obowiązek zwrócić się o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, jeżeli całkowita cena oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% m.in. od wartości zamówienia powiększonej o VAT, ustalonej przed wszczęciem postępowania.

Pytanie:

Ceny ofert 6 wykonawców (na 8 wszystkich złożonych ofert) są niższe o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Czy w tej sytuacji należy bezwzględnie wezwać do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, działając na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp? Z kolei w porównaniu do średniej arytmetycznej cen złożonych ofert, żadna z zaoferowanych cen nie jest rażąco niska.

Publikujwartość szacunkowa jest po prostu zawyżona. Czy wobec tego powinnam wezwać kosztorysanta do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, który był podstawą wartości szacunkowej zamówienia i na tej podstawie odstąpić od wezwania wyjaśnień?

Odpowiedź:

W sytuacji opisanej w pytaniu można rozważyć odstąpienie od procedury badania rażąco niskiej ceny.

Artykuł 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający ma obowiązek zwrócić się o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, jeżeli całkowita cena oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% m.in. od wartości zamówienia powiększonej o VAT, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy rozbieżność wynika z oczywistych okoliczności, które nie wymagają wyjaśnienia.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne