Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

Andrzej Łukaszewicz, konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych
13.05.2010 08:00
A A A
W uzasadnionych przypadkach możesz przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz.

Pytanie

W siwz na roboty budowlane - docieplenie obiektu (ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie ZP) umieściłam wymóg posiadania przez firmę ważnego certyfikatu ISO, wydanego przez akredytowany ośrodek. Teraz chcę wycofać ten warunek. Wynika to z tego, iż spełnienie innych warunków zawartych w siwz zagwarantują mi potwierdzenie odpowiedniego doświadczenia wykonawcy w tych pracach. Czy mogę zamieścić sprostowanie i w jakiej formie? Czy zmienić całą siwz, czy tylko podać informację o zmianie na stronie firmy i w Biuletynie ZP.

Odpowiedź

W uzasadnionych przypadkach możesz przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie niezwłocznie musisz przekazać zmienioną treść specyfikacji wszystkim wykonawcom, którym została ona przekazana. Jeżeli zaś siwz była udostępniona na Twojej stronie internetowej, zmianę zamieść także na tej stronie. Wycofanie warunku dotyczącego posiadania certyfikatu ISO z treści siwz będzie się wiązało także ze zmianą treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie ZP.

Jeżeli zmiana treści siwz prowadziłaby do zmiany treści ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego, zobowiązany jesteś zamieścić w Biuletynie ZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W celu dokonania zmiany powstałej w wyniku pominięcia warunku posiadania certyfikatu ISO powinieneś zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W jego treści powinieneś wskazać tę okoliczność, która uległa zmianie po modyfikacji siwz. Tak przygotowane ogłoszenie publikujesz w Biuletynie ZP.

Nie masz natomiast obowiązku dokonywać zmian treści całej siwz. Jedynie przesyłasz do wykonawców informacje o zmianie treści siwz oraz zamieszczasz ją na stronie internetowej. Określone wymagania w tym zakresie mają zagwarantować zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikających z treści art. 7 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 5 maja 2010 r.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne