Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

Kamil Adamiec *
02.06.2010 07:00
A A A
Ani ustawa Pzp, ani rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazują sposobu wypełniania druku ZP-17 czy stopnia szczegółowości warunków udziału w postępowaniu, jakie w tym druku zobowiązany jesteś zawrzeć.

Pytanie

Czy prawidłowe jest wypełnienie druku ZP-17 poprzez wpisanie wszystkich warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp bez ich konkretyzacji? Chodzi o umieszczenie opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Jak wypełnić druk ZP-17, wówczas gdy w ogóle nie dokonuje się opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu? Jak mam postąpić w sytuacji, gdy nie opisuję warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności? Czy wówczas w druku ZP-17 mam wpisać "spełnia" w odniesieniu do tego warunku i opierać się na złożonym oświadczeniu z art. 22 ust.1 ustawy Pzp?

Odpowiedź

W druku ZP-17 w kolumnie "wymagane warunki" zobowiązany jesteś wpisać warunki udziału w postępowaniu określone w odpowiednich przepisach ustawy Pzp. Ustawodawca nie określił jednak sposobu oraz szczegółowości opisywanych warunków. Masz zatem pełną swobodę w tym zakresie.

Wyjaśnienie

Ani ustawa Pzp, ani rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazują sposobu wypełniania druku ZP-17 czy stopnia szczegółowości warunków udziału w postępowaniu, jakie w tym druku zobowiązany jesteś zawrzeć. Istotą protokołu z postępowania, którego druk ZP-17 jest częścią (pamiętaj, że druk ZP-17 nie jest wymagany, gdy udzielasz zamówienia w procedurze krajowej), jest m.in. realizacja zasady jawności postępowania. Dzięki temu wykonawca może kontrolować zgodność Twoich działań w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zatem w kolumnie "wymagane warunki" druku ZP-17 istotne jest, abyś wskazał warunki udziału w postępowaniu, tj. zarówno "warunki pozytywne" z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jak i "warunki negatywne" z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Nie ma tutaj znaczenia, czy opiszesz wszystkie warunki, czy umieścisz ogólne odwołanie np. do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (por. orzecznictwo).

() zamieszczając syntetyczną, o charakterze ogólnym, informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający nie naruszył () przepisów p.z.p. i rozporządzenia (w sprawie protokołu). Norma z art. 22 ust. 1 p.z.p. ma charakter blankietowy i podlega w każdym postępowaniu konkretyzacji. Zatem przyjąć należy, że odwołanie do art. 22 ust. 1 p.z.p., w istocie odnosi się do wszystkich warunków postawionych w postępowaniu - wyrok KIO z 8 lipca 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 634/08).

Pamiętaj jednak, że warunkiem udziału w postępowaniu nie są dokumenty lub oświadczenia składane przez wykonawców. Są one jedynie dowodami, za pomocą których wykonawca powinien wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dlatego w druku ZP-17 mogą one jedynie "towarzyszyć" poszczególnym warunkom udziału, a nie stanowić odrębnego warunku.

W związku z powyższym druk ZP-17 przykładowo mógłby wyglądać następująco:

Wymagane warunki, Nazwa oferty

Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (lub opcjonalnie z podziałem na poszczególne punkty tego ustępu) - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełnia / nie spełnia

Wymagane warunki X Sp. z o.o.

Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonaniu co najmniej 3 zamówień, których przedmiotem było ..., o wartości 100.000 netto każde. 1. Wykaz wykonanych zamówień () 2. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie spełnia / nie spełnia

Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia określony w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wysłania zaproszenia do negocjacji; 2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wysłania zaproszenia do negocjacji spełnia / nie spełnia

Warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia określony w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spełnia / nie spełnia

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.); rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2008 r. nr 188, poz. 1154).

www.portalzp.pl

* Autor jest pracownikiem Biura Zamówień Publicznych instytucji zamawiającej.

Zobacz także
Ogłoszenia różne