Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

Daniel Wycinka, aplikant radcowski, specjalista w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze środków UE UZP
15.06.2010 06:00
A A A
Pytanie: W ramach projektu, którego okres trwania wynosi 5 lat, potrzebuję dokonać zamówienia na: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne, kursy, praktyki zawodowe, egzaminy (zewnętrzne i wewnętrzne). Czy wartości poszczególnych pozycji należy sumować, czy przeprowadzić zamówienie na każdą pozycję odrębnie? Ponadto co w przypadku, gdy udzielę zamówienia na cały okres projektu, czyli na 5 lat (wartość ponad 14.000 euro), a po 2 latach zmieni się osoba prowadząca np. zajęcia pozalekcyjne? Czy wówczas dojdzie do sytuacji, iż będzie konieczne podpisanie nowej umowy zlecenia? Czy w takim przypadku udzielając kolejnego zamówienia na pozostałą już sumę poniżej 14.000 euro, mogę zgodnie z art. 4 pkt 8 nie stosować ustawy Pzp?

Odpowiedź

Zamówienia tożsame przedmiotowo powinny być udzielane w ramach jednego postępowania w sprawie zamówienia publicznego. W celu rozstrzygnięcia, czy masz do czynienia z jednym przedmiotem zamówienia czy też nie, powinieneś kierować się ustalonymi regułami szacowania wartości zamówienia, a w szczególności rozważyć, czy:

- jesteś w stanie w sposób obiektywny z góry określić zakres udzielanego zamówienia w planie zamówień publicznych na dany rok lub na okres, który obejmuje sporządzany plan;

- przeznaczenie zamawianych usług jest takie samo lub podobne czy nie oraz ocenić ich dostępność u jednego wykonawcy.

A zatem, wszystkie zaplanowane na dany okres Twoje potrzeby zasadniczo powinieneś oszacować łącznie w celu udzielenia jednego zamówienia. Chyba że stanowią one odrębny przedmiot zamówienia.

Natomiast, zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszczalne jest udzielenie zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego zamówienia, pod warunkiem łącznego oszacowania poszczególnych części zamówienia.

Podejmij decyzje już na etapie planowania przeprowadzenia postępowania

Jeżeli planujesz udzielić zamówień lub jednego zamówienia, rozważ przede wszystkim, co jest przedmiotem poszczególnych Twoich potrzeb. Zdefiniuj, co zamierzasz otrzymać w przypadku zajęć pozalekcyjnych, kursów, egzaminów i sprawdź, czy istnieje grupa podmiotów, która zasadniczo świadczy usługi w powyższym zakresie. Pamiętaj przy tym jednak, że różnorodne nazwy poszczególnych Twoich potrzeb nie muszą decydować o braku tożsamości przedmiotowej zamówienia. Oceń, czy wszystkie potrzeby nie stanowią w istocie usług szkoleniowych (także w zaproponowanej przez Ciebie kategorii "egzaminy"), które możesz nabyć od jednego wykonawcy.

Kiedy możliwe jest udzielenie zamówienia w częściach?

Jeżeli przewidujesz, iż prowadzony przez Ciebie projekt będzie trwał 5 lat lub inny z góry określony czas, powinieneś uwzględnić ten fakt przy szacowaniu wartości zamówienia. Zmiany personalne po stronie wykonawcy w zakresie świadczenia usług mogą prowadzić jednak do konieczności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Z uwagi na długotrwałość projektu, chociażby z ww. względów organizacyjnych, możesz oszacować poszczególne części zamówienia łącznie i udzielić zamówienia w częściach (np. przeprowadzając odrębne procedury na poszczególne okresy (etapy) prowadzonego projektu). W takim przypadku nie możesz jednak kierować się wartością poszczególnych części i korzystać z wyłączenia obowiązku stosowania ustawy z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 4, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 11 czerwca 2010 r.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne