Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze?

Kamil Adamiec, pracownik Biura Zamówień Publicznych instytucji zamawiającej
01.07.2010 06:00
A A A
Pytanie: Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze obejmujące stałe doradztwo, w tym z zakresu prawa zamówień publicznych, dla obsługi projektu finansowanego ze środków unijnych?

Odpowiedź: Stosownie do treści przepisu art. 29 ust. 1 ustawy Pzp opisu przedmiotu zamówienia musisz dokonać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. A zatem w opisie przedmiotu zamówienia na usługi prawnicze powinieneś zawrzeć zakres świadczenia, jakiego oczekujesz od przyszłego wykonawcy, np. charakter, rodzaj, sposób czy zakres świadczonych porad prawnych, częstotliwość ich świadczenia itp.

Istotne jest, aby potencjalny wykonawca, w oparciu o informacje zawarte w przygotowanym przez Ciebie opisie, był w stanie wycenić swoją usługę. Nie możesz zatem doprowadzić do sytuacji, w której wykonawca będzie miał wątpliwość, co jest przedmiotem zamówienia lub jaki jest jego zakres. Wówczas możesz otrzymać oferty, które nie będą porównywalne. Wszystkie elementy "kosztotwórcze", czyli mające wpływ na cenę oferty, muszą zostać przez Ciebie wskazane i opisane.

W którym miejscu w siwz opisać przedmiot zamówienia?

Opis przedmiotu zamówienia może stanowić odrębną część opisową siwz, zatytułowaną "Opis Przedmiotu Zamówienia", jak również możesz poinformować wykonawców, że przedmiot zamówienia został określony w ww. części opisowej oraz np. w istotnych postanowieniach umowy. Pamiętaj także o zastosowaniu odpowiedniej nazwy i kodu określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (kod CPV). Dla usług prawniczych są one następujące: "79100000-5 Usługi prawnicze".

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne