Czy wykonawca musi załączyć do oferty umowy z osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego?

Damian Michalak, specjalista ds. zamówień publicznych
19.07.2010 06:00
A A A
Pytanie: Jeden z wykonawców przedstawił nam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W polu "Podstawa dysponowania" wykonawca podał jedynie "umowa o dzieło" oraz "umowa zlecenia". Czy jest to informacja wystarczająca, czy oferent musi załączyć do wykazu kserokopie powołanych umów?

Odpowiedź: Wykonawca nie musi załączać umowy, jaką zawarł z osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji Twojego zamówienia publicznego. Dokumenty, jakich może żądać zamawiający od wykonawców na potwierdzenie spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, wymienione zostały w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia, możesz żądać wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi. Wraz z wykazem tychże żądasz informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Z treści tego przepisu nie wynika zatem możliwość żądania przez Ciebie samej podstawy dysponowania przez wykonawcę konkretnym potencjałem kadrowym. Dyspozycja zawarta w § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w spawie rodzajów dokumentów mówi jedynie o informacji o takiej podstawie. Wykonawca występujący w Twoim postępowaniu postąpił zatem w zgodzie z przepisami i nie należy wzywać go do uzupełnienia dokumentacji. Sprecyzował bowiem, że dysponuje osobami o wymaganych cechach i określił, na jakiej podstawie opierać się będzie jego współpraca z daną osobą.

Uważaj na możliwość wniesienia odwołań!

Pamiętaj, że przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, możesz żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia (art. 25 ustawy Pzp). Jednocześnie ograniczony jesteś katalogiem oświadczeń i dokumentów zawartym w przywołanym powyżej rozporządzeniu. Umieszczenie zatem w siwz wymogu dostarczenia innego rodzaju dokumentacji, a następnie wykluczenie wykonawcy, który tego warunku nie spełnił, narusza przepisy ustawy Pzp i jest podstawą do wniesienia odwołania.

Biorąc pod uwagę treść Twojego pytania, należy podkreślić, że to zamawiający od początku do końca jest dysponentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca "musi" zatem stosować się do wymogów określonych przez zamawiającego w dokumentach (siwz, ogłoszenia), zgodnych z ustawą Pzp. To Ty określasz, jakiego rodzaju dokumentacji żądasz na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Oczywiście czynisz to w zgodzie i na podstawie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

Podstawa prawna: § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

Odpowiedź udzielona: 28 czerwca 2010 r.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne