Zamówienie na dostawę i montaż klimatyzatorów zakwalifikować jako dostawę czy robotę budowlaną?

Dominika Perkowska, prawnik, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej
12.08.2010 06:00
A A A
Pytanie: Proszę o wyjaśnienie, czy dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczenia komputerowego jest w rozumieniu ustawy Pzp dostawą czy robotą budowlaną?

Odpowiedź

Prowadząc postępowanie na dostawę klimatyzatorów wraz z ich montażem, powinieneś stosować przepisy ustawy Pzp dotyczące dostaw.

Wyjaśnienie

Ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera zarówno definicję roboty budowlanej, jak i dostawy. Robota budowlana to: wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Przepisy Prawa budowlanego, na które powołuje się ustawa Pzp, określają, że robotą budowlaną jest zarówno budowa (czyli wykonanie obiektu nowego budowlanego, jego odbudowa i nadbudowa), jak i przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego. Natomiast dostawa, zgodnie z ustawową definicją, to nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. W opisanym przez Ciebie przypadku należy odnieść się do zawartych w ustawie Pzp przepisów, dotyczących zamówień mieszanych - takich, które zawierają w sobie elementy:

- dostaw i robót budowlanych,

- dostaw i usług lub

- robót budowlanych i usług.

Zgodnie z nimi do wszelkich zamówień polegających na dostawie wraz z rozmieszczeniem lub instalacją dostarczonej rzeczy należy stosować przepisy dotyczące dostaw.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne