Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

Bernadetta Tarnowska *
24.08.2010 06:00
A A A
Przepisy prawa budowlanego, do których odsyła ustawa Pzp, stanowią, iż roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Obiektem budowlanym jest zaś budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami, urządzeniami, a także obiekt małej architektury.

Pytanie

Nasza jednostka otrzymała środki finansowe z Rady Dzielnicy w wysokości 32.000 zł na likwidację barier architektonicznych (pojazd dla osób niepełnosprawnych). Ponadto z Urzędu Miasta otrzymaliśmy dotacje w kwocie 20.000 zł na wymianę rury wodociągowej oraz dodatkowo 20.000 zł na izolację zewnętrzną murów. Czy należy te zadania łączyć? Czy w ogóle powinno się ogłaszać przetarg w takiej sytuacji?

Odpowiedź

Dla oceny, czy istnieje obowiązek łącznego oszacowania wartości określonych zadań inwestycyjnych, musi być przedmiot tych zadań, tj. obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego. Jeżeli zatem wszystkie wskazane zadania dotyczą tego samego obiektu budowlanego, powinny być traktowane jako jedno zamówienie. Pamiętaj, że źródło pochodzenia środków na sfinansowanie poszczególnych zadań nie ma znaczenia dla ustalenia, czy należy je traktować jako jedno zamówienie.

Wyjaśnienie

Z określenia zadań, na które zamawiający pozyskał środki finansowe, wynika, że dotyczą one realizacji robót budowlanych. Dlatego odpowiedzi na pytanie, czy zadania te powinno się traktować jak jedno zamówienie (łącznie szacować ich wartość), szukać należy w definicji robót budowlanych zawartej w ustawie Pzp. Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy Pzp przez roboty budowlane należy rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Poznaj definicję robót budowlanych

Przepisy prawa budowlanego, do których odsyła ustawa Pzp, stanowią, iż roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Obiektem budowlanym jest zaś budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami, urządzeniami, a także obiekt małej architektury. W świetle powyższych przepisów z jednym zamówieniem miałbyś do czynienia w sytuacji realizacji budowy albo przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego.

Kiedy nie musisz stosować ustawy Pzp?

Obowiązek stosowania ustawy Pzp w kontekście wartości zamówienia powstaje w przypadku, gdy oszacowana wartość zamówienia przekracza równowartość 14.000 euro, tj. przy zastosowaniu obecnie obowiązującego przelicznika (3,839) wynosi 53.746 zł netto. Jeżeli oszacujesz, że wartość robót planowanych na danym obiekcie budowlanym przekroczy ww. wartość, musisz do udzielenia zamówienia na te roboty stosować ustawę Pzp. To zasadniczo oznacza stosowanie trybu podstawowego (przetargu nieograniczonego albo ograniczonego), a trybów nieprzetargowych - w przypadku zajścia okoliczności odpowiadających przesłankom ich stosowania.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), art. 3 pkt 1 i 7 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118).

* Autorka jest radcą prawnym w Departamencie Prawnym UZP

Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia, a nie oficjalne stanowisko UZP.

Zobacz także
Ogłoszenia różne